Žýjen na rábati, na trǽbava da jedé

(Παραμύθια)

Kugána so je Galínka zažónila, tójnana májka je zǿla da zaríče stárehne svátove:
– Máminata dašterínka na býva da so marí, tja je ne naučéna da rábati.
Da je valésavate. Na davájte ji metlóno kóštono i prústane da meté, óti še ji vléze šúštje faf ačíne. Na davájte ji hárkamyne vódo da nósi ad vrisǽne, óti ji so ramána krǿhty i ne je naučéna da nósi pólny hárkamy. Kládijte ji pad glavóno mǿko ózlaničko, óti je tja naučéna da spi na mǿčko.

Stárine svátje so so pazglǽli, alá so níkana ne kázali.
– Ftásyjte mi so, če níkuga lóšo dúmo néma da ji predumóvate. Tójnyne úšy so ne naučény da slúšot lóšy dúmy.
– Za lóšo dúmo namój bra kahór, faf nášono kóšto néma inakvýzne rábaty – predúmil je stáryjen svat i pakáčil so je na árabono. Da tóga so je erleštísala nevǽstojne bábana, pak adzát so sǿnnali mládyjen i Galínka. Apǿnali so za nah drúgono sélo. Cǽla déne so varvǽli, óti je býlo sélono duléče.

Akšámlajin, agá so fprǽli, bábana so je vazsúkala, izpékala je annók klína, zaklála je kukóško, svaríla je faf ténǯerøno, slǽla je faf zémanlicono i natóčila je víno. Galínka je sedǽla na annó skémlikno, svíla je rakýne i dúmila si je: "Ah, kakvá barzáta žaná je tja mása bába, drugá májka. Húbava žyvóta še ímame itúzi."
Najáli so so véčerø i légnali so da spøt. Paminól so je večerón. Faf drúgokne déne stáryjen dǽdo je stánal ráno i razbudíl gi je vritsǽh:
– Ájde – rǘknal je toj, – stánavyjte da varvíme na nívono!
– Kaná še právime itám? – zatrýla je sónenyne si óči Galínka i zǿla je slátko da so prezjáva.
– Še kopéme misíre.
– Sas kopáčeve li? – papýtala je máminana dašterínka.
– To so zno, če sas kopáčeve – advórnala je bába ji.
– Ja néma da dahódem.
– Óti? – zapýtal je mládyjen.
– Óti je kopáčen tǿšak, pak ja na býva da vdígom tǿšky rábaty.
– Óstavij je – reklól je bubájko mu. – Da privdígne pa vótre, da stóri izmétese faf kóštoso i da svarí véčere. I itúzi si trǽbava adín čülǽk.

Atišlíli so drúzine na nívono, pak mladána nevǽsta je astánala faf kóštono. Da pláden je ležála. Agá je stánala, pripánnalo ji je i zǿla je da abijískava nǽko za jédenje, alá je na našlála níkana faf ténǯerene.
– Níkana mi so ne astávili, zabarávili mo so – iztǿgnala so je Galínka i vlǽla je faf gradínono da paglǿda cvetjéno. – Ah, če kakvó kámatno cvetjé! – reklála je tja, zǿla je da si kóca i da go mirísa. Míčky čelínky razkrilény so abisǽdavaly ad cvǽta na cvǽta i dragósto so byzyníkaly.
– Za kaná li so so razbórzaly pak to isézi čóly? – reklála je Galínka i zatránkala so je nah blízkono čeréšovo dóno.
Paležála je na trevóno pad čeréšono, natǿgnala so je, kákna je ležála, atkócala si je birkáč čeréšy, za da izlóža gladǽne, i zǿla je da so prezjáva. I inýj je prekárala denǽne.

Akšámlajin so so vórnali trimínana ad nívono kápnati ad rábato i umaréno. Parazglǽli so so i kaná da vídet: kóštana ne privdígnata, faf hárkamyne vódo néma, ógnen je na agníšteno pagásnal, kukóškyne so légnaly ne nahráneny.
Starána bába je métnala kopáčene i naj napréš je grábnala hárkamyne. Danéla je vódo ad vrisǽne. Navalíla je ógne, klála je kumpíre faf ténǯerøno, amésila je annó píto i nábarze je zgótvila véčere. Galínka je glǿdala, sǿnnala je na annó skémle i tránkala je nagýne. Kugána je véčeræna stánala hazýr, starána je parǘkala vritsǽh:
– Ájde, sǽdyjte da večeróvame.
Galínka so je fsúnala naj napréš. Dǽdo ji je zøl pítono i razčíkal je na tri parčé. Annóno je dal stárojne, drúgono synúne i üčünǯǘno je astávil za tóga si.
– Če, da, nevǽsti? – abórnala mu so je starána.
– Tja je ne gladná. Žýjen na rábati, na adglannǽva.

Galínka si je prehápala bórnyne, nagróčila so je i stánala je ad safróno. Vlǽla si je faf hadajóno i zǿla je da pláče. Cǽla véčera je ne mógala da zaspí ad gláde.
Sabáhlajin so je paftórila ájnisi rábata. Dvomínana stári i mládyjen so atišlí da sadǿt bahčó. Galínka je ne ískala da íde sas tæh.
– Slónceno napíče játse – reklála je tja, – še póčernem.
Pak je so astávili faf kóštono. I faf 'nózek déne je izšlévenana nevǽsta ne daprǽla níkana. Našlála je pad annó paníco annók kráješnika súha hlǽba, astávena za kúčeno, izǽla go je i pak go je izležála dur da akšám faf gradínono. I atkák je ne danéla i vódo da je pazalé, kámatnono cvetjé je zǿlo da véne.

Dvomínana stári i mládyjen so so vórnali geč vakýt akšámlajin, kápnati pak ad rábato i umaréno. Starána so je navósila, amésila je pak píto i kugána so sǿnnali na safróno, dǽdo ji je pak razdelíl pítono na tri parčé. Galínka je astánala sas prázny róky.
– Óti na dávaš hlǽba nevǽsti? – papýtala je bába ji.
– Óti, žýjen na rábati, na býva da jedé! – advórnal je stáryjen.

Cǽla véčera so je Galínka vartǽla gladná na karjólane i čúdila so je. Vaz sabáh je zadrémala. Agá so papǽly triš petlovéne, tja je rýpnala. Parazglǽla so je da vídi kadé so drúzine, alá gi je ne imǽlo, óti so atišlíli na nívono jéšte ad mrǽska. Inagáne je Galínka vazsúkala rakávyne. Razfýrkala so je nacýj nasám. Izméla je kóštono i prústane. Danéla je vódo ad vrisǽne, zalǽla je cvetjéno faf gradínono, navalíla je ógne i svaríla je játo. Amésila je brášno faf kopáneno i izpékala je annó píto.

Agá so je artósala ad izmétene, grábnala je fúrkono i zǿla je da predé na pragáne. Akšámlajin agá so so vórnali izmaréni dvomínana stári i mládyjen i vídeli so kólko rábato je stórila nevǽstana, svétnaly mi so ačíne. Galínka je prinéla, padála je pítono dǽdu ji i zatrǿsena je čákala da vídi kaná še právi. Toj je zøl pítono i razčíkal je na čétri parčé. Naj gulǽmono parčó je dal Galínki i reklól je:
– Ješ, kadóno, ty si kazandísa hlǽbate, óti so si búgün bajá papékla.
Galínka je zǿla hlǽbane i zafátila je da jedé. Níkuga na drúziš je ne jávala inakvázne slátka hlǽba.


Αρχικός τίτλος: "Който не работи, не трябва да яде"
Από το βιβλίο "ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ – 101 БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ"
Εκδοτικός οίκος: "Хермес", Пловдив 1999
ISBN: 954–459–684–4, σελ. 246 – 248
Απόδοση: Καρα - Χότζα Ριτβάν