Dünjójse krájet (svóršnicata)

(Παραμύθια)

Hýtar Pétar je imǽl annók avéna (avenčó) i játse si go je mílaval.
Komšújemne je toj víkal:
– Isózek avéna go som abrékal za vámi. Stísnot li mi so ačíse, výje še so zberéte u dumá, še go izpečéte, še pakósnete i še kážate dva – tri húbava láfa za móne.

Alá Hýtar Pétrovine komšúje – tavérnaǯijen i sélckyjen čorbaǯí, so ískali annók saháte po napréš da go izedót avénane. Atišlí so u pópane i papýtali go so kak da go nagadǿt hýtrokne, ta da mu apǿne nóžane avénune.
– Itózi rábato je óstavæjte varhú móne! – reklól je pópon, nadénal je kalimáfkono (kapélono) i atišlól je u Hýtar Pétra.
– Kaná stánava dǽdo pópe? – papýtal je Hýtar Pétar.
– Lóšo, Pétre, lóšo! – vazdóhnal je pópon. – Dašlá je svóršnicata isózij dünjój. Ne útre, zaútrešnik íde krájet. Astánava nu jálnys adín den žyvót.

Hýtar Pétar so je padrápal na tyláne i papýtal je:
– Ty at kadé so naučí za itózek lóša habére?
– Kitápevese go písavot. Ne li vǽravaš kitápevese?
– Da, vǽravom gi – advórnal je Hýtar Pétar. – I kaná še právime ‘sæ?
– Níkana – reklól je pópon. – Še so zberéme útre arkadášese na safró, za da prekárame húbbe naj sétnokse déne ad žyvótase. Ad námi je vínono i at tébe avenčóno. Býva li?
– Býva, dǽdo pópe, lǽjkim isázi rábata trǽbava da stáne na nǽko zavíto i patajéno mǽsto. Dø da go stórime šenlíkase addól faf livádyne, itám kadéna varví bistrána reká. I jéšte annó rábato: útre vrítsi trǽbava da nadéneme naj nóvyne drípy, za da so pašeníme jéšte po húbbe.
– Dájma to som smǽtal (imǽl) za úmna čülǽka! – pahválil je pópon Hýtar Pétra i tórnal si je.

Faf drúgokne sabáha ráno čétriminana ejlenǯíje – izgýzdeni katagá še varvǿt na svádbo – so brúsnali faf livádyne da kraj rǽkono. Navalíli so nábarze ógne i naredíli so avenčóno. Stóplili so so durgá da go aderót i nabúčet na šíše. Pópon je reklól:
– Ty, Pétre, še astáneš itúzi i še vartíš šíšese varhú ógnese, durgá da so izpečé húbefce avenčóso, pak nýje sas arkadášese še so izkópeme faf rǽkoso, durgá sme ne sǽdali na safróno.

I agá so so razpremeníli pópon, tavérnaǯijen i sélckyjen čorbaǯí, naplǘskali so so faf hládnono vódo. Hýtar Pétar je naj napréš zavartǽl nabúčenono avenčó varhú ógnene, sétne je skupníl trimínomne drípyne i métnal gi je faf plamenǽne. Faf annók vakýta so dašlí akópanine i zaabijískavali si so drípyne.
– Pétre – zǿli so da rǘkot, – kadé si zamétnal drípyte?
– Izgorǽh gi – advórnal je Hýtar Pétar, sánkiti je ne stánavalo níkana.
– A bæ ty lud li si? Útre kak še izlézeme góli vaz insána?
– Ne som lud – advórnal je Hýtar Pétar. – Alá so pačúdih óti: "Útre je krájet dünjójse. Atkák néma da žyvót jéšte, za kaná mi so drípy arkadášemse? Amá i dǽdo pop čósto kázavašo na vázenjeno, če na isózi dünjó so vrítsi dašlí góli i góli trǽbava da si so pribírot".


Αρχικός τίτλος: "Свършекът на света"
Από το βιβλίο "ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ – 101 БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ"
Εκδοτικός οίκος: "Хермес", Пловдив 1999
ISBN: 954–459–684–4, σελ. 427 – 428
Απόδοση: Καρα - Χότζα Ριτβάν