Mečkána i lašána dúma

(Παραμύθια)

Adín darvár, kákna je pamínal kazá annók spúšana bučkalíva i tóraniva gábra, čul je nókana da šumí. Naníknal so je po nah vótre i kaná da vídi – annó míčko vólnesto méčko faf tóranjeno da so napína, da cíka i da gardí, pak na móža da si izléze. Darváren je parazpúšal i aštísal mǽstono, pasǿgnal je i adkáčil je uplášanono meččínko, pamílaval je na glavóno i púsnal je da si varví. Pak starána mečká je búla blíze da gábrane varhú annók kámenæ.

Vídela je síčkono, sasúrnala so je ad kámenæne i atišlála je na právo pri darvárene. Agá je vídel toj, pagólnal si je jezýkane ad úplaha, alá je mečkána vdígnala préšneno hadílo, da go adpláša i predúmila je sas insáncka glása:
– Namój da to je strah, níkakvo lóšo néma da ti stórem. Ja to vídeh kak pamógna meččínkojte i sétih so če si húbaf čülǽk i velíh da so póbratem sas tébe. Íšteš li?
– Kak da na íštom – advórnal je darváren, – kutrí bǽga ad itakvózne séstro kakvóto tébe!
Izprávila so je azám mečkána na zádnene nógy, raztvórila je préšnene hadilá i apklǘčila je brátsky darvárene. Préfti tačilána je darváren trǽbavalo da ji palǘbi mucúnono, alá agá je fsúnal ustána, vdóhnala go je tešká mirizmá i toj so je apǿnal nadzát.
– Kaná ti je? Óti so apínaš nadzát? – začúdena go je papýtala mečkána.
– Játse na grózno ti bíjet ustáta, na méččevino – advórnal je darváren.

Mečkójne je datǿžnalo ad inózi dúmo, púsnala so je na zemǿno, pamalčála je málko i reklála je:
– Údrij mo, brátu, faf tyláse sas kyláte na brádvoto!
Darváren so je zbórkal.
– Kaná dúmiš ty – reklól je, – kadé so je čúvalo i vídevalo brat da vdíga brádvo sestrójne!
– Údrij mo! – izgardǽla so je grózne mečkána. – Íli še to ópatkom!
Darváren je ne mógal da stóri níkana. Vdígnal je brádvono i udríl je mečkóno. Hyhýrnala je korf ad jaróno. Mečkána, bez da paglé čülǽkane faf ačíne, abórnala so je nadzát i múšnala so je faf spúšanono gábarje. Zagubíla so je.

Paminóly so so godíny. Darváren je čósto hódil pa goróno, alá je níkade ne mógal da vídi séstro mu. Annók déne kákna je zbíral darvá, mečkána je izrýpnala atpréš tóga. Paznál je čülǽkon i tja go je paznála, pazdravíli so so i zaprikázavali si so. Ad láfa na láfa fprǽli so da udrívanjeno sas brádvono.
– Ja viš báre, brátu, kaná stána jaráta kadéta mo udrí i sedí li si belǽgot.
Darváren je parazvíl kózinono na tyláne ji, alá je ne našlól níkakva belǽga.
– Níkakva belǽga je ne vidé! – reklól je toj.
– Vídiš li, brátu, jaráta so addávno jéšte izgoví i ja je zabarávih, alá lóšoto dúmo, žóto mi káza itagáne, néma da je zábaravem dur durgá da úmrom.
Patránkala je glavóno na bálno mečkána i atišlála si je.


Αρχικός τίτλος: "Мечката и лошата дума"
Από το βιβλίο "ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ – 101 БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ"
Εκδοτικός οίκος: "Хермес", Пловдив 1999
ISBN: 954–459–684–4, σελ. 335 – 337
Απόδοση: Καρα - Χότζα Ριτβάν

Σημείωση: Και αυτό το παραμύθι "μοιάζει" να έχει αρκετές ομοιότητες με μια τοπική παραλλαγή (Mečkójne dašterǽna).