Mára Pepelífka

(Παραμύθια)

Adín čülǽk i anná žaná so imǽli annó dóšterø i zaváli je so Mára. Bubájkon je hódil da aré pa nívyne, pak májkana i dašterǽna so sedǽly f kóštono i prǿly so kazá agníšteno. Faf annók vakýta je Mára reklála májci ji:
– Ma, íštom da ídom na sedénko sas drúgyne mómičota.
– Ídij, dóšterø – reklála je májka ji – jálnys durgá da so razvalí sedénkana, ty trǽbava da izpredéš on kodelá. Akú gi na izpredéš, ja še stánom kráva.
– Da, ma, daj kodeláta.
Zǿla je Mára kodelána, atišlála je na sedénko i cǽla véčera je bórzala da gi izpredé, alá je ne mógala. Stánala je da si varví sas sekís vretená i annó kódelo ne daprǿdeno. Fprǽla si je u tæh i pačúkala je na vratána, alá agá da ji advórne májka ji, čúla je krávje glása.
– Múuu!
– Ótklüčij, ma! – zafátilo je da čúka mómičeno, alá je májka ji ne mógala da atklǘči, óti je stánala kráva.

Faf inózek vakýta so je vórnal bubájko ji ad pazárene, izpóknal je vratána i vlæl je uvótre. Bubájkon so je začúdil, agá je vídel krávono, alá so je ne sétil kaná je stánalo.
Nókolko vréme sétne so je ažónil ikinǯí. Dašlála je máštehana faf kóštono i agá je vídela Máro ad mráka da mráka da abisléžda krávono i da je glǿda, vazvrǽla je i reklála je čülǽkune:
– Máhnij je isózi krávo! Na íštom je faf kóštoso!
– Kadé da je károm?
– Ódvedij je faf goróno i óstavij je da je izedót valkovéne!
Pak atpréš Máro je máštehana izkupníla annók kupná kodelá, da gi predé. Mára je sǿnnala pri agníšteno i, avé si je búla dájma pepelíva, prezaváli je so Mára Pepelífka.

Márinyjen bubájko je advél krávono faf goróno, advǿzal je i astávil faf naj spúšanono i mráčenono mǽsto. Vórnal so je i dal je fórtanomo Mári, pak tja je skrýla faf dulápene, kadéna je májka ji daržála drípyne.
Faf annó vréme je zatúnkal tópan: vrítsi da ídot na svádbo f čárckokne dvóra, óti so je zažónil čárckyjen syn. Stánala je máštehana, premeníla so je, atišlála je na svádbono, pak Mára je astánala da pláče varhú dulápene, kadéna je skrýla fórtamono, óti je ne imǽla kaná da nadéne. Kákna je plákala, čúla je annók glása varhú týje:
– Namój plaká, dóšterø, alá ótvarij dulápete!
Mára so je razglǽla da vídi kutrí ji dúmi, alá je ne vídela níkutroga. Atvórila je dulápene i zbórkala so je. Faf dulápene na fórtamovono mǽsto je našlála altónivy drípy, sas altóna šýty ameníje i prótove bájniky sas skópy kámene. Premeníla so je Pepelífkana, izgýzdila so je, nadélana je i altónenyne ameníje i atišlála je i tja na svádbono. Agá je vlǽla uvótre, gréjnala je kákta slónce. Čárckyjen syn je astávil godenícono si, spræl je svádbono i fátil so je sas Máro da igró horó.

Igráli so durgá da so smračí i ólata je Máro glǿdal. Agá so je mórknalo, Mára je astávila horóno i izbǽgala si je nah kóštono. Kákna je fýrkala prez küprǘjeno, adínyjen amení ji je pánnal faf rǽkono.
Mára si je prehápala bórnyne i atišlála si je. Snǿla je altónenyne drípy, nadénala si je stáryne i sǿnnala je pri agníšteno.
Máštehana agá so je vórnala ad svádbono, zǿla je da ji razkázava:
– Da vídiš, Máro, kakvó čúdno mómiče vídehme búgün f čárevoto kóšto. Ad dóno da vórha faf altóna. Čárckyjet syn so fáti sas týje na horó i na púsna je dur durgá da so smračí. Godenícoto si astávi zaradí týje.
Faf drúgokne déne sabáhlajin je čárčeno atišlólo da pují kónene faf rǽkono. Kak so je láhalo, kónen je atišlól akrivós na inazí mǽsto, kadéna je pánnal Mári altónenyjen amení. Navél so je kónen da pijé, alá go je ameníjen ableštǽl faf ačíne i toj so je pavórnal nadzát.
Paglǽlo je čárčeno nadól, vídelo je ameníjene, navélo so je, izvádilo go je ad vadóno i le inagáne so je sétilo, če inazí amení je byl altónenune mómičotu. Vórnalo so je u tæh i kázalo je bubájku mu:
– Íštom da so óžanem nah mómičeto, žóto fčéra nósešo isózek altónena ameníje.
– Óžanij so – advórnal mu je čáren, – alá kak še go nájdeme?
– Še parǘkame faf kóštoso vrit mómičotasa ad stranóso i še mi premérime ameníjese, žókse nájdah faf rǽkono. Žómune so udísa na nagóno, to je altónenoto mómiče.

Zbrály so so vrit mómičotana. Méril go je ameníjene, méril go je, na níčijje nógo so je ne udísal.
– Vrit mómičotata li dójdaho? – papýtal je čáren.
– Vrit, čárü, jálnys Mára Pepelífka je ne dašlála, óti néma kaná da nadéne – advórnali mu so tógavine.
– Dókaryjte je i týje! – dal je émiræ čáren.
Atkárali je so i Máro. Premérila je i tja ameníjene i udísal so je na tójnono nógo.
– Tja je! – izrǘkal so je ódragosti čárckyjen syn. – Nájdah je gǘǯelka naj sétne.
– Našlól si je, alá tja níkuga néma da stáne tva žaná.
– Óti? – papýtalo je čárčeno.
– Óti je Mára Pepelífka. Na móža annó fukarósko mómiče da stáne naslédnica (mirazčíjka) na mókse tróna. Isazí mi je vasyjétet! – atsékal mu je stáryjen čar.

Ačíne so so Mári Pepelífkoj naviríly sólzy. Čárčeno je pamílavalo na glavóno i reklólo je:
– Namój da ti je kahór, píle, ja néma da to óstavem.
– Kaná mýsliš da práviš? – papýtal go je čáren.
– Še da nábijem ad dvórase. Astávem ti trónate.
– Amá výje še umréte ódglade! – izrǘkal so je čáren.
– Néma da umréme. Rakýse mi so zdrávy i Mára je i tja hubavá predáčka.
Fátil je Máro pad rakóno, nabíl je čárckyjen syn ad dvórane i dvomínana so sas Máro zafátili húbava nóva žyvóta.


Αρχικός τίτλος: "Мара Пепеляшка"
Από το βιβλίο "ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ – 101 БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ"
Εκδοτικός οίκος: "Хермес", Пловдив 1999
ISBN: 954–459–684–4, σελ. 117 – 119
Απόδοση: Καρα - Χότζα Ριτβάν