Žýjen na rábati, na trǽbava da jedé

(Παραμύθια)

Kugána só je Galínka zažónila, tójnana májka je zǿla da zaríče stárehne svátove:
– Máminata dašterínka na býva da só marí, tja je ne naučéna da rábati.
Da je valésavate. Na davájte jí metlóno kóštono i prústane da meté, óti še jí vléze šúštje faf ačíne. Na davájte jí hárkamyne vódo da nósi ad vrisǽne, óti ji so ramána krǿhty i ne je naučéna da nósi pólny hárkamy. Kládijte jí pad glavóno mǿko ózlaničko, óti je tja naučéna da spi na mǿčko.

Stárine svátje só so pazglǽli, alá so ní kaná ne kázali.
– Ftásyjte mí só, če ní kugá lóšo dúmo néma da jí predumóvate. Tójnyne úšy so ne naučény da slúšot lóšy dúmy.
– Za lóšo dúmo namój bra kahór, faf nášono kóšto néma inakvýzne rábaty – predúmil je stáryjen svat i pakáčil só je na árabono. Da tóga só je erleštísala nevǽstojne bábana, pak adzát so sǿnnali mládyjen i Galínka. Apǿnali so za nah drúgono sélo. Cǽla déne so varvǽli, óti je býlo sélono duléče.

Akšámlajin, agá so fprǽli, bábana só je vazsúkala, izpékala je annók klína, zaklála je kukóško, svaríla jé faf ténǧerøno, slǽla je faf zémalnicono i natóčila je víno. Galínka je sedǽla na annó skémlinko, svíla je rakýne i dúmila sí je: "Ah, kakvá barzáta žaná je tja mása bába, drugá májka. Húbava žyvóta še ímame itúzi."
Najáli só so véčerø i légnali so da spøt. Paminól só je večerón. Faf drúgokne déne stáryjen dǽdo je stánal ráno i razbudíl gi je vritsǽh:
– Ájde – rǘknal je toj, – stánavyjte da varvíme na nívono!
– Kaná še právime itám? – zatrýla je sónenyne sí óči Galínka i zǿla je slátko da só prezjáva.
– Še kopéme misíre.
– Sas kopáčeve li? – papýtala je máminana dašterínka.
– To só zno, če sas kopáčeve – advórnala je bába ji.
– Ja néma da dahódem.
– Óti? – zapýtal je mládyjen.
– Óti je kopáčen tǿšak, pak ja na býva da vdígom tǿšky rábaty.
– Óstavij jé – reklól je bubájko mu. – Da privdígne pa vótre, da stóri izmétese faf kóštoso i da svarí véčerø. I itúzi sí trǽbava adín čulǽk.

Atišlíli so drúzine na nívono, pak mladána nevǽsta je astánala faf kóštono. Da pláden je ležála. Agá je stánala, pripánnalo jí je i zǿla je da abijískava nǽko za jédeņe, alá je ne našlála ní kaná faf ténǧerene.
– Ní kaná mí so ne astávili, zabarávili mó so – iztǿgnala só je Galínka i vlǽla je faf gradínono da paglǿda cvetjéno. – Ah, če kakvó kámatno cvetjé! – reklála je tja, zǿla je da sí kóca i da go mirísa. Míčky čelínky razkrilény so abisǽdavaly ad cvǽta na cvǽta i dragósto so byzyníkaly.
– Za kaná li só so razbórzaly pak to isézi čóly? – reklála je Galínka i zatránkala só je nah blízkono čeréšovo dóno.
Paležála je na trevóno pad čeréšono, natǿgnala só je, kákna je ležála, atkócala sí je bir kač čeréšy, za da izlóža gladǽne, i zǿla je da só prezjáva. I inýj je prekárala denǽne.

Akšámlajin só so vórnali trimínana ad nívono kápnati ad rábato i umaréno. Parazglǽli só so i kaná da vídet: kóštana ne privdígnata, faf hárkamyne vódo néma, ógnen je na agníšteno pagásnal, kukóškyne so légnaly ne nahráneny.
Starána bába je métnala kopáčene i naj napréš je grábnala hárkamyne. Danéla je vódo ad vrisǽne. Navalíla je ógne, klála je kumpíre faf ténǧerøno, amésila je annó píto i nábarze je zgótvila véčerø. Galínka je glǿdala, sǿnnala je na annó skémle i tránkala je nagýne. Kugána je véčeræna stánala hazýr, starána je parǘkala vritsǽh:
– Ájde, sǽdyjte da večeróvame.
Galínka só je fsúnala naj napréš. Dǽdo ji je zøl pítono i razčíkal jé na tri parčé. Annóno je dal stárojne, drúgono synúne i üčünǧǘno je astávil za tóga sí.
– Če, da, nevǽsti? – abórnala mú só je starána.
– Tja je ne gladná. Žýjen na rábati, na adglannǽva.

Galínka sí je prehápala bórnyne, nagróčila só je i stánala je ad safróno. Vlǽla sí je faf hadajóno i zǿla je da pláče. Cǽla véčera je ne mógala da zaspí ad gláde.
Sabáhlajin só je paftórila ájnisi rábata. Dvomínana stári i mládyjen so atišlí da sadǿt bahčó. Galínka je ne ískala da íde sas tæh.
– Slónceno napíče játse – reklála je tja, – še póčernem.
Pák jé so astávili faf kóštono. I faf 'nózek déne je izšlévenana nevǽsta ne daprǽla ní kaná. Našlála je pad annó paníco annók kráješnika súha hlǽba, astávena za kúčeno, izǽla go je i pák go je izležála dur da akšám faf gradínono. I atkák je ne danéla i vódo da jé pazalé, kámatnono cvetjé je zǿlo da véne.

Dvomínana stári i mládyjen só so vórnali geč vakýt akšámlajin, kápnati pak ad rábato i umaréno. Starána só je navósila, amésila je pák píto i kugána so sǿnnali na safróno, dǽdo ji je pák razdelíl pítono na tri parčé. Galínka je astánala sas prázny róky.
– Óti na dávaš hlǽba nevǽsti? – papýtala je bába ji.
– Óti, žýjen na rábati, na býva da jedé! – advórnal je stáryjen.

Cǽla véčera só je Galínka vartǽla gladná na karjólane i čúdila só je. Vaz sabáh je zadrémala. Agá so papǽly triš petlovéne, tja je rýpnala. Parazglǽla só je da vídi kadé so drúzine, alá gi je ne imǽlo, óti so atišlíli na nívono jéšte ad mrǽska. Inagáne je Galínka vazsúkala rakávyne. Razfýrkala só je nacýj nasám. Izméla je kóštono i prústane. Danéla je vódo ad vrisǽne, zalǽla je cvetjéno faf gradínono, navalíla je ógne i svaríla je játo. Amésila je brášno faf kopáneno i izpékala je annó píto.

Agá só je artósala ad izmétene, grábnala je fúrkono i zǿla je da predé na pragáne. Akšámlajin agá só so vórnali izmaréni dvomínana stári i mládyjen i vídeli so kólko rábato je stórila nevǽstana, svétnaly mi so ačíne. Galínka je prinéla, padála je pítono dǽdu ji i zatrǿsena je čákala da vídi kaná še právi. Toj je zøl pítono i razčíkal jé na čétri parčé. Naj gulǽmono parčó je dal Galínki i reklól je:
– Ješ, kadóno, ty sí kazandísa hlǽbate, óti só si búgün bajá papékla.
Galínka je zǿla hlǽbane i zafátila je da jedé. Ní kugá na drúziš je ne jávala inakvázne slátka hlǽba.


Αρχικός τίτλος: "Който не работи, не трябва да яде"
Από το βιβλίο "ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ – 101 БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ"
Εκδοτικός οίκος: "Хермес", Пловдив 1999
ISBN: 954–459–684–4, σελ. 246 – 248
Απόδοση: Καρα - Χότζα Ριτβάν