Altónenono mómiče

(Παραμύθια)

Annómu čulǽku só je paminóla žanána i toj só je ažónil pák. Agá je vlǽla máštehana faf kóštono, vídela je, če at tójnono davédeno mádem bašká mómiče je býlo astánalo i annó drúgo at pórvono žóno.
Drétnala go je sas ačíne i reklá je čulǽkune:
–Isazí mómiče go na íštom faf kóštoso!
–Kadé da go károm? Na vídiš li če sí je jéšte míčko i na fáta mú kraj? – advórnal je bubájkon.
–Kadéta íšteš go ódvedij – faf goróno, na denízene, šu da mí só na mérka atpréš ačíse.

Búgün káranica, útre káranica, naj sétne je bubájkon stánal meǧbúr da uvedé pórvono sí déte at kóštono.
–Ómesij annó píto – reklól je žanójne.

Máštehana je amésila píto at próso, métnala je faf tarbóno i padála je tarbóno čulǽkune. Toj je premétnal tarbóno na rámono, pajól je mómičeno i zavél go je faf annók strášna bajíre. Itám je imǽlo annó míčko barčínko. Izvél je bubájkon déteno na barčínkono, izvádil je pítono at tarbóno, turkuléknal jé niz barčínkono i reklól je:
–Fýrkyj, píle, da fátiš pítono!

Mómičeno je zafýrkalo paslét pítono i fátilo jé faf trevóno. Inagáne só je bubájkon mygýcnal faf goróno i zagubíl só je.
–Bubá, fátih jé pítoto! – abórnalo só je nadzát mómičeno. – Bubá, kadé si?
Izkáčilo só je pák na barčínkono, razglǽlo só je nacýj – nasám – žývo dúšo je ne imǽlo. Ačíne mu só so nasalzíly. Tórnalo je pad stáryne górmove da abijískava pótaka. Itám da nájde pótaka, inám da nájde pótaka – ní kakvá pótaka je ne imǽlo. Cǽla déne je abigrávalo mómičeno.
I kugána je slónceno zǿlo da páda i da zaníče zad spúšanokne bajíre i da só stemnǽva, to só je uplášalo i zǿlo je da pláče sas glása.

V dóno bajírene faf dórveno kolíbo je žyvála anná bábička magéšnica. Agá je čúla insáncka glása, izlǽla je advón i rǘknala je faf mrakáne:
–Kutrí pláče itúka? Mómiče li si íli kópelče? Akú si mómiče, jála pri bábo, akú si kópelče – máhyj só!
–Mómiče som, bábo – advórnala je siráčkana.
–Bóržo jála itúzi, azám!
Agá je nabližýlo mómičeno, papýtalo je:
–Óti na íšteš kópelče, bábičko?
–Óti mí trǽbava izmetkǽrka, pak kópelčotana na móžot da právet izméte faf kóštono.

Mómičeno je vlǽlo f kolíbono. Bábičkana go je nahránila, pastlála mú je i to je légnalo da spi. Málko pó sétne je légnala i bábičkana.
Sabáhlajin je mómičeno stánalo napréš bábičkono, privdígnalo je, zamélo je i danélo je vódo. Agá só je razbudíla starána i vídela je kaná je stórila müsefírkana ji, nasmǽla só je, alá je ní kaná ne reklá.
Artósala só je i tórnala je na mantáreve. Na izlízaņeno je tja zaréknala óbarzatono mómiče:
–Faf budrúmane ímom mehlükáte: zmíje, gúštery, žólvy. Ty mí póparij kepéka i náhranij gi. Néma da tó je strah at to, óti na hápet.
Mómičeno je papárilo kepéka, astávilo go je da izstýne, annélo go je faf budrúmane, nahránilo je húbbe mehlükátene i atkák je ne imǽlo kaná drúgo da právi, navarvílo je gerdánkove i zakáčilo je pa annók na sǽko mehlükátina. Na pláden só je zadála bábičkana. Mehlükátene só so dǽlnaly da jé pasrǿšnot i zǿly so da só hválet:
–Bábo, búla nú zakáči gerdánkove! – Bábo, búla nú slátko nahráni!
–I búli še bába da zakáči gerdánka! – advórnala je bábičkana i pák só je nasmǽla.

Blíze da kolíbono je varvǽla čúdna reká. Faf sǽko saháte sí je tja preménela bajóno. At pláden je bábičkana zavéla mómičeno na kraj rǽkono, légnala je na trevóno i reklá je:
–Ja še, bábino, da pódremnom na trevóso, pak ty mí pópajij, óti mó na fáta son prez pésne.
Mómičeno je sǿnnalo bábičkojne da glavóno i zamalǽto je zapǽlo. Pésnena mu je býla usulétna katagá čóļe byzyníkaņe. Durgá je ne zaspávala bábana, predúmila je sónena:
–Glǿdyj vadóto. Naj napréš še sléze sinǽ vadá, sétne červéna, sétne černá. Paslét čórnono še só zadadé žaltá. Rázbudij mó, kugána tórne žaltána vadá!
I zadrémala je. Mómičeno je začúdeno glǿdalo rǽkono. Rekána je pa na saháte razménela vadóno sí: tu sinǽ, tu červéna, tu černá. Faf annó vréme só je zadála žaltána vadá i to je razbudílo bábičkono. Bábičkana je bóržo skóknala, grábnala je mómičeno i patapíla go je faf rǽkono.
–Fátyj, bábino – reklá je tja, – fátyj kanáta móžaš!
Mómičeno je stísnalo nó kaná i agá go je starána izvádila, vídelo je če daržý annók syndýčka.
–Kaná íma faf syndýkase? – papýtalo je mómičeno.
–Kugána sí ídeš u vámi, še go atklǘčiš sas isózek nahtárka i še vídiš kaná íma – reklá je bábičkana, padála mú je annók nahtárka, izvéla go je ad goróno, pakázala mú je pótakane za nah tæh i prevódila sí go je da sí íde sas zdrávje.

Atišló sí je mómičeno i agá sí je vlǽlo u tæh, cælá kóštana je agrǽla, óti je žaltána vadá býla altónena i to je stánalo altóneno. Máštehana sí je prehápala bórnyne ad hasetlíka.
–Kaná nósiš faf syndýčkate? – papýtal je bubájkon.
Mómičeno je atklǘčilo syndýčkane, atvórilo go je i vrítsi só so grehótnali: syndýčkon je byl pýlniček líry.
–Kázavyj kadé si býla? – papýtala je máštehana.
Altónenono mómiče je síčkono izkázalo.
–Le isǽ da advedéš i móso mómiče faf inózek bajíre! – rǘknala je máštehana čulǽkune.
–Ómesij annó píto, agá je inýj!

Máštehana só je vazprǿtnala i amésila je húbavo čeníčeno píto. Bubájkon je pajól davédenono mómiče, advél go je faf goróno na barčínkono, turkuléknal je pítono i kugána je mómičeno zafýrkalo paslét týje, toj só je skryl. Cǽla déne je mómičeno abigrávalo faf goróno i pri akšám je zǿlo da pláče.
–Kutrí pláče? – papýtala je pák bábičkana faf mrakáne.
–Mómiče li je íli kópelče? Akú si kópelče, máhnij só at 'túzi, akú si mómiče, jála nasám.
–Mómiče som! – advórnalo je davédenono mómiče i vlǽlo je faf kolíbono.
Goróskana bábička go je pák nahránila i pastlála mú je da spi. Sabáhlajin, agá só je slónceno razgrǽlo, bábičkana je stánala, pak müsefírkana sí je jéšte spála. Nagróčila só je kolíbojne sejbíjkana, alá je ní kaná ne reklá. Razbudíla je mómičeno i reklá mú je:
–Ja pódem na mantáreve, pak ty prívdignij faf kóštoso, póparij kepéka i náhranij mehlükátene. To so faf budrúmane. Namój da tó je strah at to, óti na hápet.

Mómičeno je stánalo, zǿlo je metlóno, zafátilo je da meté bez da srasí zemǿno sas vódo, vdígnalo je práha. Papárilo je kepéka i annélo go je parlíva zmijómne, gúšteromne i žólvomne. Mehlükátene só so upárily i kugána só je na pláden vórnala starána ad goróno, to so zǿly da jí só pláčet:
–Bábo, búla nú izgorǽ sas kepékate! Huzlý nú upári! Balí, bábičko!
–I bába še upári (izgorí) búlo! – reklá je bábičkana i vlǽla je faf kolíbono.

At pláden je tja zavéla mómičeno nah čúdnono rǽko i zaréknala go je. Ja še pódremnom, pak ty glǿdyj rǽkoto – agá tórne sinǽ vadá na razbudáj mó, agá tórne žaltá – na razbudáj mó pák, agá zavarví červéna – níta inagáne mó razbudáj. Agá dójde černána – rázbudij mó! Ájde 'sæ pópajij mí annó pésne, durgá da záspem!
Mómičeno je pójnalo, alá je pǽlo inýj huzlý i grózne, ta go je bábana presékla.
–Sprej! – reklá mú je tja. – Ništéš mažý da mó prispíš sas 'tózi pésne.
Mómičeno só je patajílo. Bábičkana je zadrémala, pak rekána je zašumǽla i zǿla je da sí mení bajóno. Kugána je dašlá černána vadá, to je razbudílo bábičkono. Goróskana starká je padskóknala, fátila je mómičeno za kosóno, patapíla go je faf vadóno i reklá je:
–Fátyj, bábino, kanáta móžaš, fátyj!
Mómičeno je nabáralo annók syndýčka i stísnalo go je. Bábičkana je izkárala mómičeno faf krájene, dála mú je annók nahtárka, za da atklǘči syndýčkane, agá sí íde u tæh, izvéla go je ad goróno, i pakázala mú je pótene za nah bubájkovono mu kóšto. Máštehana go je čákala na kraj sélono. Smračávalo só je. Agá go je vídela, če je stánalo čórno i grózno, pažaltǽla je ad ifkǿ, alá sí je reklá:
–Danó je báre syndýčkon pólan líry.

Atišlí sí so u tæh, atklǘčili so syndýčkane i kaná da vídet – uvótre jálnys zmíje, gúštery i rákove. Razrǘkali só so vrítsi i razbǽgali só so. Altóneno mómiče je pabégnalo na pótene.
–Fýrkyj kólkoto móžaš da mu zǿmeme altónenyne drípy, za da gi nádenom mómuse davédenu mómičotu! – izrǘkala só je máštehana čulǽkune.
Čulǽkon só je stísnal paslét tógavono sí mómiče. To je bǽgalo, toj go je fíril, to je bǽgalo, toj go je fíril, to je bǽgalo, toj go je fíril, durgá naj sétne da vídi, óti še go bubájko mu stígne i altónenono mómiče je razmáhalo rakýne i krílnalo je katagá píle. Vdígnalo só je nagóre varhú kóštyne, varhú gradínyne, varhú barčínckyne vórhove. Stánalo je altónena mesečína i gréjnalo je. Bubájkon je astánal sas atvóreny ustá. Inakvózne čúdo je ní kugá ne vídeval. At 'tagáne altóneno mómiče só pajevǽva naštése na nebóno, cǽlo düņóso agíra i abijískava sí sas ačíne mǽstonó kadéna só je rádalo.


Αρχικός τίτλος: "Златното момиче"
Από το βιβλίο "ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ – 101 БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ"
Εκδοτικός οίκος: "Хермес", Пловдив 1999
ISBN: 954–459–684–4, σελ. 120 –124
Απόδοση: Καρα - Χότζα Ριτβάν

Σημείωση: Μια τοπική παραλλαγή με παρόμοιο μοτίβο και πλοκή (Aminǽ na vadenícono) δημοσιεύεται στο βιβλίο της Δ. Κατάκη με τίτλο «Ο παππούς και η γιαγιά είπαν...»