Altónenono mómiče

(Παραμύθια)

Annómu čülǽku so je paminóla žanána i toj so je ažónil pak. Agá je vlǽla máštehana faf kóštono, vídela je, če at tójnono davédeno mádem bašká mómiče je býlo astánalo i annó drúgo at pórvono žóno.
Drétnala go je sas ačíne i reklá je čülǽkune:
–Isazí mómiče go na íštom faf kóštoso!
–Kadé da go károm? Na vídiš li če si je jéšte míčko i na fáta mu kraj? – advórnal je bubájkon.
–Kadéta íšteš go ódvedij – faf goróno, na denízene, šu da mi so na mérka atpréš ačíse.

Búgün káranica, útre káranica, naj sétne je bubájkon stánal meǯbúr da uvedé pórvono si déte at kóštono.
–Ómesij annó píto – reklól je žanójne.

Máštehana je amésila píto at próso, métnala je faf tarbóno i padála je tarbóno čülǽkune. Toj je premétnal tarbóno na rámono, pajól je mómičeno i zavél go je faf annók strášna bajíre. Itám je imǽlo annó míčko barčínko. Izvél je bubájkon déteno na barčínkono, izvádil je pítono at tarbóno, turkuléknal je niz barčínkono i reklól je:
–Fýrkyj, píle, da fátiš pítono!

Mómičeno je zafýrkalo paslét pítono i fátilo je faf trevóno. Inagáne so je bubájkon migýcnal faf goróno i zagubíl so je.
–Bubá, fátih je pítoto! – abórnalo so je nadzát mómičeno. – Bubá, kadé si?
Izkáčilo so je pak na barčínkono, razglǽlo so je nacýj – nasám – žývo dúšo je ne imǽlo. Ačíne mu so so nasalzíly. Tórnalo je pad stáryne górmove da abijískava pótaka. Itám da nájde pótaka, inám da nájde pótaka – níkakva pótaka je ne imǽlo. Cǽla déne je abigrávalo mómičeno.
I kugána je slónceno zǿlo da páda i da zaníče zad spúšanokne bajíre i da so stemnǽva, to so je uplášalo i zǿlo je da pláče sas glása.

V dóno bajírene faf dórveno kolíbo je žyvála anná bábička magéšnica. Agá je čúla insáncka glása, izlǽla je advón i rǘknala je faf mrakáne:
–Kutrí pláče itúka? Mómiče li si íli kópelče? Akú si mómiče, jála pri bábo, akú si kópelče – máhyj so!
–Mómiče som, bábo – advórnala je siráčkana.
–Bóržo jála itúzi, azám!
Agá je nabližýlo mómičeno, papýtalo je:
–Óti na íšteš kópelče, bábičko?
–Óti mi trǽbava izmetkǽrka, pak kópelčotana na móžot da právet izméte faf kóštono.

Mómičeno je vlǽlo f kolíbono. Bábičkana go je nahránila, pastlála mu je i to je légnalo da spi. Málko po sétne je légnala i bábičkana.
Sabáhlajin je mómičeno stánalo napréš bábičkono, privdígnalo je, zamélo je i danélo je vódo. Agá so je razbudíla starána i vídela je kaná je stórila müsefírkana ji, nasmǽla so je, alá je níkana ne reklá.
Artósala so je i tórnala je na mantáreve. Na izlízanjeno je tja zaréknala óbarzatono mómiče:
–Faf budrúmane ímom mehlükáte: zmíje, gúštery, žólvy. Ty mi póparij kepéka i náhranij gi. Néma da to je strah at to, óti na hápet.
Mómičeno je papárilo kepéka, astávilo go je da izstýne, annélo go je faf budrúmane, nahránilo je húbbe mehlükátene i atkák je ne imǽlo kaná drúgo da právi, navarvílo je gerdánkove i zakáčilo je pa annók na sǽko mehlükátina. Na pláden so je zadála bábičkana. Mehlükátene so so dǽlnaly da je pasrǿšnot i zǿly so da so hválet:
–Bábo, búla nu zakáči gerdánkove! – Bábo, búla nu slátko nahráni!
–I búli še bába da zakáči gerdánka! – advórnala je bábičkana i pak so je nasmǽla.

Blíze da kolíbono je varvǽla čúdna reká. Faf sǽko saháte si je tja preménela bajóno. At pláden je bábičkana zavéla mómičeno na kraj rǽkono, légnala je na trevóno i reklá je:
–Ja še, bábino, da pódremnom na trevóso, pak ty mi pópajij, óti mo na fáta son prez pésne.
Mómičeno je sǿnnalo bábičkojne da glavóno i zamalǽto je zapǽlo. Pésnena mu je býla usulétna katagá čólje byzyníkanje. Durgá je ne zaspávala bábana, predúmila je sónena:
–Glǿdyj vadóto. Naj napréš še sléze sinǽ vadá, sétne červéna, sétne černá. Paslét čórnono še so zadadé žaltá. Rázbudij mo, kugána tórne žaltána vadá!
I zadrémala je. Mómičeno je začúdeno glǿdalo rǽkono. Rekána je pa na saháte razménela vadóno si: tu sinǽ, tu červéna, tu černá. Faf annó vréme so je zadála žaltána vadá i to je razbudílo bábičkono. Bábičkana je bóržo skóknala, grábnala je mómičeno i patapíla go je faf rǽkono.
–Fatyj, bábino – reklá je tja, – fátyj kanáta móžaš!
Mómičeno je stísnalo nókana i agá go je starána izvádila, vídelo je če daržý annók syndýčka.
–Kaná íma faf syndýkase? – papýtalo je mómičeno.
–Kugána si ídeš u vámi, še go atklǘčiš sas isózek nahtárka i še vídiš kaná íma – reklá je bábičkana, padála mu je annók nahtárka, izvéla go je ad goróno, pakázala mu je pótakane za nah tæh i prevódila si go je da si íde sas zdrávje.

Atišló si je mómičeno i agá si je vlǽlo u tæh, cælá kóštana je agrǽla, óti je žaltána vadá býla altónena i to je stánalo altóneno. Máštehana je prehápala bórnyne ad hasetlíka.
–Kaná nósiš faf syndýčkate? – papýtal je bubájkon.
Mómičeno je atklǘčilo syndýčkane, atvórilo go je i vrítsi so so grehótnali: syndýčkon je byl pýlniček líry.
–Kázavyj kadé si býla? – papýtala je máštehana.
Altónenono mómiče je síčkono izkázalo.
–Le isǽ da advedéš i móso mómiče faf inózek bajíre! – rǘknala je máštehana čülǽkune.
–Ómesij annó píto, agá je inýj!

Máštehana so je vazprǿtnala i amésila je húbavo čeníčeno píto. Bubájkon je pajól davédenono mómiče, advél go je faf goróno na barčínkono, turkuléknal je pítono i kugána je mómičeno zafýrkalo paslét týje, toj so je skryl. Cǽla déne je mómičeno abigrávalo faf goróno i pri akšám je zǿlo da pláče.
–Kutrí pláče? – papýtala je pak bábičkana faf mrakáne.
–Mómiče li je íli kópelče? Akú si kópelče, máhnij so at ‘túzi, akú si mómiče, jála nasám.
–Mómiče som! – advórnalo je davédenono mómiče i vlǽlo je faf kolíbono.
Goróskana bábička go je pak nahránila i pastlála mu je da spi. Sabáhlajin, agá so je slónceno razgrǽlo, bábičkana je stánala, pak müsefírkana si je jéšte spála. Nagróčila so je kolíbojne sejbíjkana, alá je níkana ne reklá. Razbudíla je mómičeno i reklá mu je:
–Ja pódem na mantáreve, pak ty prívdignij faf kóštoso, póparij kepéka i náhranij mehlükátene. To so faf budrúmane. Namój da to je strah at to, óti na hápet.

Mómičeno je stánalo, zǿlo je metlóno, zafátilo je da meté bez da srasí zemǿno sas vódo, vdígnalo je práha. Papárilo je kepéka i annélo go je parlíva zmijómne, gúšterømne i žólvomne. Mehlükátene so so upárily i kugána so je na pláden vórnala starána ad goróno, to so zǿly da ji so pláčet:
–Bábo, búla nu izgorǽ sas kepékate! Huzlý nu upári! Balí, bábičko!
–I bába še upári (izgorí) búlo! – reklá je bábičkana i vlǽla je faf kolíbono.

At pláden je tja zavéla mómičeno nah čúdnono rǽko i zaréknala go je. Ja še pódremnom, pak ty glǿdyj rǽkoto – agá tórne sinǽ vadá na razbudáj mo, agá tórne žaltá – na razbudáj mo pak, agá zavarví červéna – níta inagáne mo razbudáj. Agá dójde černána – rázbudij mo! Ájde ‘sæ pópajij mi annó pésne, durgá da záspem!
Mómičeno je pójnalo, alá je pǽlo inýj huzlý i grózne, ta go je bábana presékla.
–Sprej! – reklá mu je tja. – Ništéš mažý da mo prispíš sas ‘tózi pésne.
Mómičeno so je patajílo. Bábičkana je zadrémala, pak rekána je zašumǽla i zǿla je da si mení bajóno. Kugána je dašlá černána vadá, to je razbudílo bábičkono. Goróskana starká je padskóknala, fátila je mómičeno za kosóno, patapíla go je faf vadóno i reklá je:
–Fátyj, bábino, kanáta móžaš, fátyj!
Mómičeno je nabáralo annók syndýčka i stísnalo go je. Bábičkana je izkárala mómičeno faf krájene, dála mu je annók nahtárka, za da atklǘči syndýčkane, agá si íde u tæh, izvéla go je ad goróno, i pakázala mu je pótene za nah bubájkovono mu kóšto. Máštehana go je čákalo na kraj sélono. Smračávalo so je. Agá go je vídela, če je stánalo čórno i grózno, pažaltǽla je ad ifkǿ, alá si je reklá:
–Danó je báre syndýčkon pólan líry.

Atišlí si so u tæh, atklǘčili so syndýčkane i kaná da vídet – uvótre jálnys zmíje, gúštery i rákove. Razrǘkali so so vrítsi i razbǽgali so so. Altóneno mómiče je pabégnalo na pótene.
–Fýrkyj kólkoto móžaš da mu zǿmeme altónenyne drípy, za da gi nádenom mómuse davédenu mómičotu! – izrǘkala so je máštehana čülǽkune.
Čülǽkon so je stísnal paslét tógavono si mómiče. To je bǽgalo, toj go je fíril, to je bǽgalo, toj go je fíril, to je bǽgalo, toj go je fíril, durgá naj sétne da vídi, óti še go bubájko mu stígne i altónenono mómiče je razmáhalo rakýne i krílnalo je katagá píle. Vdígnalo so je nagóre varhú kóštyne, varhú gradínyne, varhú barčínckyne vórhove. Stánalo je altónena mesečína i gréjnalo je. Bubájkon je astánal sas atvóreny ustá. Inakvózne čúdo je níkuga ne vídeval. At ‘tagáne altóneno mómiče so pajevǽva naštése na nebóno, cǽlo dünjóso agíra i abijískava si sas ačíne mǽstono kadéna so je rádalo.


Αρχικός τίτλος: "Златното момиче"
Από το βιβλίο "ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ – 101 БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ"
Εκδοτικός οίκος: "Хермес", Пловдив 1999
ISBN: 954–459–684–4, σελ. 120 –124
Απόδοση: Καρα - Χότζα Ριτβάν

Σημείωση: Μια τοπική παραλλαγή με παρόμοιο μοτίβο και πλοκή (Aminǽ na vadenícono) δημοσιεύεται στο βιβλίο της Δ. Κατάκη με τίτλο «Ο παππούς και η γιαγιά είπαν...»