Čúdnono píle

(Παραμύθια)

Imǽlo je annó vréme annók avǧíjina. Toj je čósto hódil na áva faf blískono góro. Annóš je atišlól jéšte faf mrǽska i vídel je annók górma da svéti. Kugána je približýl da tóga, razbrál je, če toj gorí, zapálen sígurno ad nǽko gróma. Anná gulǽma zmijá só je víla i kupníla pa véjkyne i fučíla je, óti je plamenǿn skóra stígnaval i ta izgorí.
Tja je vídela avǧíjinane i sas insáncka glása mú só je primólila da jé adbráni ad ógnene, agá mú só je ftásala če še go nagradí skópo.
Čulǽkune mú só je smilíla, atsékal je annó véjko i izprávil jé da vórhane na górmane. Zmijána só je navíla na véjkono i toj jé svalíl na zemǿno. Azám je tja éniden predúmila:
– Vídiš li go inózek čatálesta górma! Na tóga je gnǽzdoto annómu čúdnu píletu. Zǿmij mu jejcána, ídij faf kasabóno i prédadij gi. Še izkáraš mlógo parý.

Avǧíjinon je uslúšal zmijóno, zøl je jejcána ad gnǽzdono, annél gi je faf kasabóno i predál gi je annómu Evréjinu skópo, amá skópo.
Toj mú je reklól da mú annesé jéšte jejcá ad čúdnono píle. Avǧíjinon je hódil nó kač keré da čatálestokne górma, zímal je jejcána ad gnǽzdono i predával gi je Evréjinune. Naj sétne mú je evréjinon reklól, če akú mú annesé i čúdnono píle, še mú dadé jus líry.

Avǧíjinon je fátil píleno, annél mú go je i zøl je líryne. Toj je ne znal, če na sǽko jéjce je písavalo, óti žýjen izedé mélešnikane čúdnune píletu, her gün še da nahóde líry pad ózlanicono, žýjen mu izedé sarcéno, še da zno síčkono kanána stánava pa cǽlo düņóso i žýjen mu izedé drebáne, še da stáne čar.

Evréjinon, avé je mógal da pajé, razbrál je síčkono i za to go je paískal píleno i platíl go je inélkus skópo. Isǽ go je dal izmetkǽrkojne da go zgótvi i zaréknal jé da na dáva dečjómne da jedót, dur só na najedé toj.
Izmetkǽrkana je zgótvila slátko súpo sas píleno, alá so faf inazí vréme dašlý tríne déti sejbíjinune. To so paískaly da nakúset játono i tja je dála annómune mélešnikane, drúgumune drebáne i pó drúgumune sarcéno. Srébarnana žaná só je ne sétila, če faf inézi tríne rábaty só je krýlo čúdnono píle. I ništé li je déteno, žóno je izǽlo sarcéno, rekló:
– Brátkove, hátte da bǽgame, zére še só bubájko u isǽ fkýsne i še nú zakóli.

I has, kugána só je naučíl kaná je stánalo, bugátyjen Evréjin je stóril nijéte da kóli dečjána, za da sí zǿme pílešteno mélešnika, drebáne i sarcéno, amá so to býly duléče inagáne at kóštono.
Bǽgaly so, bǽgaly, kópelčotana, fprǽly so faf annó astáveno kolíbo i reklý so da preležót faf týje. Sabáhlajin déteno, žóno je izǽlo mélešnikane, je našló pri glavóno annó kesǿ pólno líry. Vritsǽm je pánnalo drágo – atkák so imǽly parý, nemǽlo je da gladǿvot – i apǿnaly sí so faf pótene.

Inýj so žyváli trimínana brátje nó kólko godíny. Stánali so kópeløta i reklí so da só razdelǿt, sǽ kutrí da sí íšte kysmétene. Inazí, žýjen je izǽl mélešnikane, astánal je faf annó kasabó, pak drúzine dvomína brátje so tórnali da abigrávot pa düņóso.
Pórvyjen brat, sas parýne, žýne je nahódel her sabáh pad ózlanicono, sí je kúpil za málko annó gulǽmo kóšto i zøl je da žyvé zengíncky.
Náblize pri tóga je byl čárckyjen dvor, kadéna je žyvál čáren sas tríne mu dóštere. Naj malkána je býla naj kamatnáta i zímala je pa annó líro na sahátene at sǽ kutróga, žýjen je ískal da je paglǿda. Kópelon, atkák je imǽl mlógo parý, zafátil je da hódi her gün faf dvórane i sedǽl je at sabáh da akšám pri princésono. I inýj so dvomínana stánali arkadáše, alá só je tja ne sprǽla da só čúdi at kadé je imǽl toj inélkus líry i ískala je da só naučí za inózi skrýto rábato. Annók véčera je mažýla da go apijé sas víno i kópelon só je pamávil, razkázal jí je síčkono za čúdnono sí dárbo. Azám je čárckana dašterǽ našlá ajámane da mu zǿme čúdnokne mélešnika. Nó kólko véčery pó sétne go je pák apíla sas víno, toj só je zamajíl i pavórnal go je mélešnikane.
Tja go je grábnala i skrýla go je. Kugána sí je müsefírinon atišlól, princésana go je ne izǽla mélešnikane, óti je býla gnuslíva, alá go je zabúčila sas karfíco na annó grǽdo.

Sabáhlajin só je kópelon razbudíl admajén, vídel je, če néma parý i sétil só je kak je býla rábatana. Razsardíl só je i čákal je kugá še prikára da sí jí go vórne zabráto čárckojne dóšterøj. Ne je trǽbavalo da čáka mlógo vréme. Annók déne só je razhóždal faf goróno i na annó palǽno je vídel dve gulǽmy lazá, aptúreny uzrǽto grózdje.
Annóno je býlo čórno, drúgono – bǽlo. Reklól je da sí atkóca i najál só je ad bǽlono grózdje. Kugána sí je pódil, reklól sí je: "Čákyj da nákusem i čórnoso!". Lápnal je i at čórnono i le inagáne je stánal magáre. Lápnal je pák ad bǽlono grózdje i stánal sí je čulǽk. Azám sí je kópelon reklól: "Isazí še káža kysmét! Isǽ jé štom naredí ja čárckono dóšterø, ta da mó na zabaráve ní kugá!"

Zøl je dve kóšnicy, napólnil je annóno bǽlo grózdje i drúgono čórno, atišlól je atpréš dvórane i zarǘkal je:
– Grózdje predávom, grózdje predávom!
Izlǽla je naj malkána čárcka dašterǽ i papýtala je:
– Húbavo li ti je grózdjeto?
– Če jálate go vídijte i nákusæjte go.
Izlǽly so tríne čárcky dóštere sas on ikí izmetkǽrky da sí kúpet grózdje.
Kópelon mí je dal da nakúset ad bǽlono, to go so bendísaly i kúpily so cǽlo kóšnicono.
– At čórnoso néma li da zímate?
Devójkyne so lápnaly pa annó zórno at čórnono grózdje i le inagáne so stánaly magarícy. Inagáne gi je géjki predaváčen fkáral faf čárckyne hagólove i faglavíl gi je. Čárckyne dóštere so býly pó visóky i líčily só so ad drúgyne magáreta.
Kópelon só je pakáčil princésojne faf hadajóno, našlól je mélešnikane zabúčena na gredóno i pák go je izǽl. Sétne je izvél magáretana i atkáral gi je u tæh. Kúpil mí je trǽvo i áraby i prez denǽne je prekáraval sas to kámeņe, čakýla, pors, žýto – kanána só je láhavalo.
Véčer, kugána só je vráštal faf kóštono, mí je dával ad bǽlono grózdje, to sí so stánavaly pák insán i zafátal je gulǽm plǘskat. At pésnene i rǘkaņeno so insánon ókolo kóštono ne mógali da spøt i hódili so da só pláčet čárüne. Toj je prevódil čuváre da vídet kakvá je tja inázi rábata, alá je kópelon dal mómičotomne at čórnono grózdje i čuvárene so našlí magáreta da jedót trǽvo faf jásletana sí. Paminóly só so inýj mlógo godíny.

Faf annó vréme só je čúlo, če faf komšúckokne čarlýka só gradí gulǽm saráj i kópelon je reklól da íde sas magárišteno kervána da kára kámeņe, drevjé i kanána mú rečót. Agá je fpræl, tógavine brátje go so čákali itám. Ne li inazí, žýjen je izǽl sarcéno, je znal síčkono kanána je stánavalo pa düņóso. I trimínana só so apklǘčili i zažyváli so nannó.
Nó na kólko je bubájkon trímne princésom umrǽl i insánon je trǽbavalo da izberót nóva čáre. Izbírali go so isýj: zbírali só so vrítsi na annó gulǽmo palǽno i adín je pafórnel triš kerét annó altóneno jábalko.
Žóganek je udrívala jábalkana, toj je stánaval čar. I triš kerétno je jábalkana pádala na glavóno kópelune, žýjen je izǽl drebáne čúdnune píletu. I inýj so insánon izbráli tóga za čáre.
Drúgyjen brat, žýjen je izǽl mélešnikane, je dal ad bǽlono grózdje magáretomne i to sí so pák stánaly devójky. Toj só je ažónil nah naj málkono čárcko dóšterø, pak brátjeno mu so zǿli tójnyne séstry. I zažyváli so vrítsi nannó i štastlívi so býli.


Αρχικός τίτλος: "Чудната птица"
Από το βιβλίο "ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ – 101 БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ"
Εκδοτικός οίκος: "Хермес", Пловдив 1999
ISBN: 954–459–684–4, σελ. 108 – 111
Απόδοση: Καρα - Χότζα Ριτβάν