Kópelčeno, kúčenceno, kótenceno i žábinkana

(Παραμύθια)

Anná žaná sí je imǽla annó kópelče sas húbavo sórce. Her sabáh, kugána je kópelčeno tórnavalo za nah mečítene, májka mu mú je dávala pa annók metelíčka i zaríčela go je:
– Zǿmij, májčin, isózek fránka, za da sí kúpiš halčínko ad fyrýnane.
Annók déne, kákna je varvǽlo na pótene, kópelčeno je vídelo tri lóšy déti da čúkot sas véjko annó míčko kúčence.
– Ej – izrǘkalo só je kópelčeno – óti čúkate kúčenceto?
– Tébe tí je ne rábata. Vórvij sí faf pótete íli še tó atapanísame i tébe!
Kúčenceno je grózne cíkalo. Kópelčeno só je pak narǘkalo lóšomne détetom:
– Slúšyjte, akú mí dadéte kúčenceto, še vú dam annók fránka, da sí kúpite halkó. Razý li ste?
Dá – advórnalo je annó ad lóšyne déti –, daj fránkate.
Dálo mí je kópelčeno fránkane i pribrálo je kúčenceno. Faf inózek déne je ne jálo halkó. Agá só je vórnalo nah kóštono, májka mu je vídela kúčenceno, nagróčila só je, alá je ní kaná ne reklála synúne ji.

Faf drúgokne déne mú je tja pák dála annók metelíka i artósala go je nah mečítene. Pák je srǿšnalo lóšyne déti da móknot annó kótence. Zavǿzaly mú so na šýjeno annók tǿška kámenæ i pódily so da go mǽtot pústokne hajvánina faf rǽkono. Kótenceno je merúkalo katagá razplákano déte. Smilíl mú só je kópelčotune hajváninon i narǘkalo só je pák korávomne détetom:
– Stójnijte, na metájte go faf rǽkoto! Prédadijte mí go za annók fránka.
Daj fránkate! – reklólo je naj gulǽmono lóšo déte i padálo mú je kótenceno.
Kópelčeno je advǿzalo kótencune kámenæne ad šýjeno, pribrálo je hajvánkane faf tarbínkono, atišlólo je na mečítene i pák je gladǿvalo dur da akšám. Agá sí je atišlólo u tæh, májka mu je vídela kótenceno, jéšte pó só je nagróčila, alá je pák ní kaná ne reklála synúne ji.

Na üčünǧǘno déne je kópelčeno dálo fránkane za da adbráni ad parátikyne déti annó žábinko, žána je izlǽla ad glibókokne víra, bez da jé uséti májka ji. Agá só je pribrálo u tæh akšámlajin i púsnalo je žábinkono na hasórane pri kúčenceno i kótenceno, májka mu je bubótnala:
– Za kaná mí gi nósiš hajvánese faf kóštoso? Kutrí še gi hráni? Na vídiš li kakvý fukarý sme!
– Namój só fkysnavá, ma – advórnalo je kópelčeno, – sǽko hajvánin sí je sas kysmétete.
– Da gi uvedéš ad kóštoso, na íštom gi! – razrǘkala só je májka mu.
– Dá, ma, še gi úvedom, alá še da nábijem i ja sas to vannóš.
– Vórvij kadéta íšteš! – izrǘkala mú só je fkýsnata májka mu i le paslét kópelčeno je zaklǘčila vratána.

Tórnalo je kópelčeno faf annók gulǽma póte i kúčenceno, kótenceno i žábinkana le paslét to. Varvǽly so, varvǽly so, nabližýly so annó gulǽmo kasabó. Sǿnnaly so da pačínnot i kópelčeno je tǿško vazdóhnalo.
– Kaná tí je, báte? – papýtala je žábinkana. – Óti vazdýšaš itýj tǿško?
– Kahór mí je, óti némame hlǽba. Kaná še právime?
– Še sí izkárame hlǽba – advórnala mú je žábinkana.
– Kak še izkárame?
– Še tí kážom kak. Ja ímom húbava glása i še pójem, pak kúčenceso i kótenceso še igrót. Še šeníme dečjása i to še nú dávot pa nǽko fránka, za da sí kupóvame hlǽba. Hátte da só premérime!
Stánaly so i tórnaly so. Vlǽly so f kasabóno i sprǽly só so faf mečítskokne heréme. Žábinkana je zafátila da pajé, pak kúčenceno i kótenceno só so zapadmǽtaly le húbbe, dečjána só so zbórkaly i napólnily so kópelčotune šápkono parý. Kópelčeno sí je ne kázavalo sarcúne, če sí so imǽly parý. Za to sí je kúpilo annó halkó, za žábinkono annó cǽlo kibrítevo kutújko múhy, za kúčenceno annó parčó mǿso, za kótenceno annó rybínko. Najály só so húbbefce, izlǽly so izvón kasabóno i prespály so faf annók kupná trǽvo. Na ikinǧíno déne so atišlýly faf drúgo kasabó. I itám sí so izkáraly hlǽba sas pésne i igráņe. Atišlýly so jéšte pó duléče, mlógo selá i kasabý so abišlý. I mlógo déne i godíny só so paminóly. Žábinkojne je glasón stánal jéšte pó húbav, kúčencune je tylón nadebelǽl, kótencune je apáškana narástla i kópelčotune pad nusáne je padníknal mustájk.

Faf annó vréme je žábinkana reklála:
– Báte, patrǿsna mí só da abihódem pa düņóso i da pójem.
– I kaná íšteš? – papýtalo je kópelčeno.
– Íštom da sí só vórnom faf glibókokne víra pri mámo. Zabalǽh só za týje.
– I ja só zabalǽh za májko – reklólo je kópelčeno. – Hátte da sí ídeme nah dumá.
– Agá sí mó atkáraš pri mámo – reklála je žábinkana, – še jí pánne játse drágo i še pasǿgne da tó apkýči sas parý. Ty, bátko, parý na zimáj, am jí póištij srébarnono (gümǘšenono) kutújko, žóno daržý pad jezýkane.

Vórnali só so nášite drúmnici prez ájni póte, prez kadéna so paminóli na hódeņeno. Kugána so fprǽli na glibókokne víra, žábinkana só je razrǘkala:
– Májko, vráštom só, ízlezij da mó pasrǿšneš!
– Kadé só zagubí, májčino píle? – papýtala je tja žábinkono sí i tja je izkázala síčkono májci ji.
– S kaná da tí plátem? – abórnala só je starána žába kópelčotune za da go berekettísa.
– Ní kaná drúgo na íštom, jálnys kutújkoto, žóto nósiš pad jezýkate – reklólo je kópelčeno.
– Znoš ty kaná da íšteš – reklála je žábana. – Ne si fčérašnyj. Zǿmij jé. Kugána tí pritrǽbava nǽko, ótvarij ji kapáčkate. Azám še vídiš kaná še stáne.

Astávilo je kópelčeno žábinkono vaz stárono žábo i apǿnalo sí je za nah kóštono, kadéna je žyvála májka mu. Agá só je izprávilo na pragáne, májka mu só je zapátkala:
– Kólko si, sýne, narástal! Ímaš i mustájke. Ty si stánal kópel za žóneņe.
– Dá, ma, dójde vréme da só žónem. Kugáta sí idǽšo nah 'túzi, faf annó kasabó da nášoso sélo vídeh annó mómiče – nalívašo vódo na vrisǽne faf altóneno stómno. Nah týje íštom da só óžanem. Ídij da mí jé paíšteš za žóno.
– Kak da tí jé póištom, sýne? Ty znoš li kutró je inazí mómiče? Če tja je čárckata dašterǽ, májčin.
– I kaná je azám agá je čárckata dašterǽ? Nýje ne li sme insán?
– Insán sme, alá sme fukarý.
– Ídij jé póištij ty 'sæ i še vídime kaná še právime.
Stánala je májka mu i atišlála je f čárckokne dvóra. Stáryjen čar jé zglæl ad dóno da vórha i trópnal je s nagóno:
– Za kaná si dašlála? – papýtal jé na pahrǿsano. Žanána mú je kázala za kaná je atišlála.
– Ja še jé dam dašterǿso za žóno – rǘknal je čáren – inózimu, žýjen vdígne dvóra pó gulǽma i pó húbava ad mókse. Inýj da mú kážaš tvómune sýnu. Aprígyj sí 'sæ.

Atišlála sí je žanána u tæh i kázala je synúne ji kaná je ískal stáryjen čar.
Agá je izslúšalo májko mu kópeløno, dašlólo mú je na umáne za kutújkono, žóno mú be dála žábana. Izvádilo jé ad ǧübǿno i atvórilo je kapáčkane – kólkoto adín nøht je bul za gulǽm. Le inagáne je ad kutújkono zøl da izlíza kadčók faf ténko ad pórvono i za málko só je jevíl adín def (velikán) kólkoto adín kavák za visók.
– Kaná íšteš da stórem za tébe, kumandárü? – abórnal só je i reklól je kópeløtune.
– Íštom da mí vdígneš dvóra pó gulǽma i pó húbava ad čárckokne.
– Stóren je – reklól mú je défen i bez da trúfi, vdígnal je dvóra ne vídevana, visóka da nebóno.
Agá go je vídel dvórane stáryjen čar, prehápal sí je bórnyne, alá je ne mógal da stóri ní kaná i dal je dašterǿno kópeløtune za žóno.

Zažyváli so mládine faf dvórane i málko vréme pó sétne je kópeløno reklólo žanójne:
– Še da ízlezom málko da vídem kaná stánava pa düņóso, pak ty sédij faf kóštoso i čákyj mó durgá da só vórnom.
Izlǽlo je kópeløno na gulǽma póte i zaslédily go so i kúčenceno i kótenceno. Cǽla déne so varvǽli. Pri akšám so približýly annó kasabó. Kótenceno je zafátilo da merúka:
– Báte, je mí so je.
– U isǽ še nájdeme jédivo! – reklólo je kópeløno i bárnalo je faf ǧübǿno da izvádi kutújkono. – Kadé mi je kutújkata? – izrǘkalo só je uplášano.
– Ja som jé zabarávil u dumá na palícono pad panícene. Hátte da só vórneme da zǿmeme magǿskono kutújko. Azám še varvíme kadéta še varvíme.
I vórnali só so nadzát. Alá kaná je stánalo s kutújkono? Žanána kákna je privdígala, našlála je kutújkono na palícono pad panícene. Tja je ne znála kakvá je búla inázi kutújka i farníla jé prez pénǧeræne. Kutújkana je pánnala faf sredé sakákane i nó kutrí je óhnal uvótre faf týje.
Inagáne só je láhalo da pamína prez 'tam adín paļaǧíjin, čul je óhnavaņeno, navél so je, zøl je kutújkono i atvóril je kapáčkane ji.
Le inagáne só je jevíl pak défen (velikánon).
– Kaná íšteš da stórem za tébe, kumandárü? – abórnal só je défen i reklól je paļaǧíjinune.
– Íštom da zǿmeš isózek dvóra i da go preneséš nannó sas móne i žanóno, žána so naníče na pénǧeræne, faf naj pústokne óstrova faf denízene!
– Prenésen je! – reklól je défen i grábnal je dvórane i prenél go je.

Geč vakýt akšámlajin kópeløno, kúčenceno i kótenceno so fprǽly na mǽstono, kadéna je bul tǽhnyjen dvor, alá je itám ne imǽlo ní kaná. Kópeløno je sǿnnalo na annók kámenæ i zǿlo je da pláče ímbynǧe.
– Báte, óti pláčeš? – papýtalo go je kúčenceno.
– Za žanóto sí pláčem, za dvórate pláčem. Eh, da mú só na nájdešo, óti da jé néma 'sæ kutújkoto mi!
– Namój plaká, báte, nýje še tí jé daneséme – reklólo je kótenceno i sas kúčenceno so tórnaly za nah denízene. Agá so atišlý na kraj denízene, razglǽly só so húbbe i uvárdily so pústokne óstrova sas dvórane.

Pakáčilo só je azám kótenceno kúčencune na garbáne i preplýly so da óstrovane. Agá so vlǽly faf dvórane, kótenceno só je pakáčilo na tavánane i zafírilo je múškyne. Anná gulǽma stará mušká só je izprávila atpréš kótenceno i papýtala go je:
– Óti mi fíriš múškyte?
– Óti mí je fkýsnato na tvóso sejbíje.
– Kaná tí je právil?
– Zø bátevoto kutújko. Kadé je 'sæ tváta sejbíje?
– Spi.
– Kutújkata kadé je?
– Tja je skrýta faf nusáne mu. Akú tí trǽbava kutújkana, ja še tí jé dónesom, alá še mí só ftásaš napréš óti še astáviš na raháte múškyse.
– Ftásavom so! – reklólo je kótenceno.

Starána mušká je azám atišlála faf mutfákane, apipérivila sí je apáškono sas červéna pipére i fmóknala só je faf hadajóno, kadéna je spal paļaǧíjen. Usúlanka só je presúrnala vaz jurgánane i vavrǽla je apáškono paļaǧíjinune faf nusáne. Ad červénokne pipére só je paļaǧíjen kíhnal huzlý i izfarníl je kutújkono ad nusáne.
Muškána jé hápnala faf ustána i annéla jé kótencune.
– Ná tí kutújkoso – reklála je muškána, – ónnesij jé bátü ti, da na pláče.
Kótenceno je reklólo:
– Berekǽtversyn! – Razmáhalo je hadilcána i izrýpnalo je na prústane, kadéna go je čákalo kúčenceno, i tórnaly so da sí só vráštot.
Pák só je kótenceno pakáčilo kúčencune na garbáne i zǿly so da plýjet faf denízene. Pa sredé denízene je kúčenceno rekló kótencune:
– Daj kutújkoto móne, ja íštom da jé nósem!
– Na stánava! – advórnalo je kótenceno.
– Óti?
– Óti jé staráta mušká móne dáde.
Bre ne ja še je nósem, bre ne ty, dvéne drugárčeta só so skáraly. Zagarvúlily só so faf vadóno i kótenceno je izpustílo kutújkono. Zaplǽčkalo je sas hadilcána i rǘknalo je:
– Sprej so!
– Kaná je? – papýtalo je kúčenceno.
– Izpustíh kutújkoto faf denízese.
– Isǽ ti je zarýt pepelót.

Izplýly so dvéne drugárčeta na kraj denízene, klǿknaly so pri annók kámenæ i zaglǿdaly so denízene začúdeny.
Faf inózek saháte só je zajevíl adín rybárin. Razpǿnal je díhtino, métnal go je faf denízene i za málko go je izkáral na peskáne i áhnal je: faf díhtino só je fátila anná gulǽma rybá. Rybárinon je razprál rybóno, farníl je vótrešnyne rábaty na peskáne, métnal je rybóno faf čántono i atišlól sí je.
Kótenceno je zǿlo da so ablízava.
– Jála báre da kósneme rýbovo játce.
Navély só so dvéne drugárčeta i zafátily so da jedót. Kúčenceno je ahlópalo palavínyne kormíny, alá só je zadávilo i zǿlo je da výje.
– Óhlelej, nó kaná mí só fkáči faf górloso!
– Ótvarij ustáta! – reklólo mú je kótenceno.
Kúčenceno je zínnalo ustána, kótenceno je fkáralo nažýnkono faf górlono i... kaná víkate, óti je izvádilo? Izvádilo je magǿskoto kutújko.
Gulǽmana rybá, žóno je fátil rybáren, je búla pagólnala.

Játse mí je pánnalo drágo dvémne drugárčetom, agá sí so našlý kutújkono, i stísnaly só so da jé annesót kópeløtune. Našlýly go so da sí sedí na kámenæne i da sí pláče jéšte.
– Báte, stíga plaká, nósem tí kutújkoto! – izrǘkalo só je kótenceno i padálo mú je kutújkono.
Kópeløno sí je asúkalo ačíne i atvórilo je kapáčkane na kutújkono.
Le inagáne só je jevíl défen.
– Kaná íšteš da stórem za tébe, kumandárü? – papýtal je défen.
– Íštom da mí daneséš dvórane, žanóno i kradíčene!
I – hop – dvóron sí je pák atišlól na mǽsto. Kópeløno je vlǽlo uvótre i zafátilo je da traptí, razbudílo je kradíčene ad glibókokne sóna, zalepílo mú je annó plisníco i rǘknalo je:
– Na drúziš da na kradéš čúzdy dvórove, zére še réčem défüse da tí razmésti kókaļeto. Nabívyj 'sæ at 'túzi.
Paļaǧíjen sí je grábnal šápkono i pabégnal je. Kópeløno sas žanóno so astánali faf dvórane, kótenceno na tavánane i kúčenceno na prústane.
Her akšám je žábinkana izlízala ad glibókokne víra i pǽla mí je pésne, durgá vrítsi da zaspǿt.


Αρχικός τίτλος: "Момчето, кученцето, котенцето и жабчето"
Από το βιβλίο "ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ – 101 БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ"
Εκδοτικός οίκος: "Хермес", Пловдив 1999
ISBN: 954–459–684–4, σελ. 165 – 171
Απόδοση: Καρα - Χότζα Ριτβάν

Σημείωση: Το συγκεκριμένο παραμύθι μοιάζει πάρα πολύ με μια ντόπια παραλλαγή (Bǽly smókvy i čórny smókvy) που έχουν καταγράψει μαθητές του Γυμνασίου Σμίνθης και δημοσιεύει η φιλόλογος Δ. Κατάκη στο βιβλίο της με τίτλο "Ο παππούς και η γιαγιά είπαν...".