Stárine lǘdje

(Παραμύθια)

Annó vréme je nó kutrí čar dal émiræ da só izbíjet vrit stárine lǘdje, óti so ne mógali da rábatet i da právet ní kakvó fajdó. Stáryjen čar, mládumune bubájkon, mú je reklól da jé na právi inózi lóšo rábato.
Mólil mú só je, zaplášaval go je, če še mu zǿme čarlýkane i še go atfíri, alá je mládyjen ní kaná ne ískal da čúva, atkák je bul čar i kanána je ískal právil je. Bubájko mu je patǿglil annók – dva méseca i reklól je, če še sedí da glǿda kaná še právi synón mu. Amá mlad čorbaǧí agá jáhne húbava kóne, móža li badín da go spre. Ta i mládyjen čar, agá je reklól annóš da só izbíjet stárine lǘdje, inazí je búlo. I dal je émiræ: Akú badín astávi bubájka mu íli májko mu žýveh, še mu adréža glavóno, še mu atfíri dečjána i še mu zapáli kóštono.

Insánon só so izplášali, alá kaná so mógali da stóret – ískali ne ískali izbíli gi so vrit stárehne lǘdje. Jálnys adín čulǽk je ad gulǽmehne mílaval játse bubájka mu i ne só je kyjdísal da mu zǿme dušóno.
Izkopál je pad zémalnicono annó mǽsto i itám go je glǿdal na skrýto. Sǽko déne je slízal pri bubájka mu i kázaval mú je kaná stánava faf čarlýkane, i stáryjen mú je dával akýla da je naj préšnyjet méždu gulǽmehne i da sedí naj blíze da čárene.
Agá je izbíl vrit stárehne lǘdje, čáren je reklól da zberé mlógo haskére, da abikolí čarlýkane i da preglé vrit kóštyne da je ne astánal badín star čulǽk. Stáryjen čar je reklól mládumune da só preméri napréš i da vídi dalí še móža sas mládehne da čaróva, ta azám da preváda haskére pa kóštene.

Čúdil só je, mládyjen čar, čúdil só je i izčúdil só je. Zbral je vrit jódrehne, žǽhne je vartǽl kazá tóga, i kázal mí je:
– Útre sabáhlajin, agá agré slónceno, še dójdete vrítsi itúzi i še mí kážate kak da ízpletom vóžo sas pǽska.
Agá go so čúli inazí jódrine, začúdili só so, zamýslili só so, pavéli so glavýne i atišlíli sí so nah tæh. Čúdili só so kak móža da stáne inélkus belǽ rábata i at kutróga da paíštot akýla. Gulǽmyjen, žýjen je skryl bubájka mu, ad čárckokne dvóra je práve atišlól pri tóga i reklól mú je:
– Amán, bubá, nášyjes čar še nú pagubí i námi!
– Óti da vú pagubí? – papýtal go je bubájko mu, výje ne li ste mládi lǘdje, jáki, najímate só i za rábato, i za hárpa, i za síčko?
– Še nú izbíje i námi! – reklól je synón. – Búgün nú zbra vritsǽh jódrehte i káza nú útre sabáhlajin da ídeme i da mú kážame kak só pleté vóžo sas pǽska. Pak nýje sme mládi i ní kutrí ad námi na zno. Še nú izkóle vritsǽh.
– Namój bra kahóra, sýne! – reklól mú je bubájko mu. – Inazí je ne nǽko kutrí zno kaná. Útre sabáhlajin še stáneš i še ídeš itám. Še rečéš čárüne da tí dakára annó árabo pǽska i še go nagadíš toj da tí go padaržý, durgá ty da go zafátiš vóžono.

Faf drúgokne déne sabáhlajinno só so zbráli vrítsi jódrine i čáren gi je papýtal kutrí zno da mú káža. Vrítsi so pavéli glavýne i patávali só so, agá synón žývumune stáru je reklól:
– Čárü, réčij da dakárot itúzi annó árabo pǽska, ja še tí kážom kak só pleté vóžo at pǽska.
Čáren je le inagáne reklól da dakárot pǽska i durgá da só abórne, peskón je bul itám.
– Ty 'sæ, čárü, – reklól je gulǽmyjen, – zǿmij pódaržyj peskáse, ta ja da záfatem da plétom pǽsačnoso vóžo.
Čáren je vídel kólko úmno je búlo inazí i harísal mi je žyvótane jódremne. Alá préfti annók stára adéte akýlon só annómu čulǽku triš dejnettísava, ta za to nó kólko déne sétne je čáren pak zbral jódrehne i reklól mí je:
– Útre sabáhlajin zǿme li da só sóvnava íštom vrítsi da ste itúzi i da mí kážate kadé naj napréš agíra slónceno.
Pák so navéli glavýne jódrine i tórnali sí so začúdeni nah kóštene. Žývumune bubájku je synón le inagáne slæl kadéna je bul skryt i reklól mú je:
– Maf je rábatasa, bubá, pó gulǽm afát nú íde isǽ. Kaná ímame da vídevame, adín Alláh zno! Isǽ čáren íšte da mú kážame kadé naj napréš agíra slónceno.
– E, néma kaná da tí je kahór, sýne, inazí je koláj rábata – reklól je stáryjen. – Útre, agá ídete itám, ty mú kážyj čárüne da várdi nah zánikane i da glǿda barčínyne. Itám še naj napréš da vídite slónceno.

Faf drúgokne déne sabáhlajin só so zbráli vrítsi jódrine faf čárckokne dvóra. Atišlól je i čáren pri tæh i papýtal gi je. Vrítsi so fabíli glavýne faf zemǿno i patávali só so. Čáren je zøl da mí só kára, da mí rǘka i tíje so zgónkali:
– Slónceno agíra naj napréš na íznikane!
– Slónceno agíra naj napréš na zánikane – izrǘkal só je gulǽmyjen, žómune sí je bubájko mu bul žyv. – Já póglednij, čárü, nah zánikane i viš barčínyne.
Vrítsi so paglǽli nah zánikane faf barčínyne – slónceno só je jéšte ne nakázalo na nebóno, pak barčínyne gi je agrǽlo. Čáren só je sétil če inazí čulǽk mu je bul naj úmnyjet. Atišlól je i reklól je bubájku mu, stárumune čárü:
– Vídiš li, bubá, če i ad mládehse íma akyllý insána i če mí pamágot da čaróvom. Na isózi düņó móža da só žyvé i prez stáreh lǘdje. At tæh jálnys zaráre íma, ní kakvó fajdó.

Agá go je čul inazí stáryjen čar, gulǽmo bálno go je pritísnalo, pak mládyjen je astánal samýj da čaróva.
Paminóly só so mlógo godíny, sǽ kutrí je prekáraval kutrí kákna je mógal. Mládine só so izbejhútili, glǿdali so jálnys kanána stánava pó koláj, sprǽli so da arót i da søt nívyne i arnísali so da vartǿt hajváne.
Málko vréme sétne so dašlý kuráčivy godíny, kanáta i da so sǽli ne je ráčilo da níkne i kanána je níknalo gredúška go je čúkala. Dašló je parátiko vréme. Insánon da mrøt ódglade. Kutrí kólkono žýto je imǽl, varíl jé i jal je, pak za séme je ne astánalo ní kaná. Čáren só je uplášal – kaná še právi sas gládneh insána! Zbral je vrit jódryne glávy ad čarlýkane i kázal mí je:
– Ímate annó haftó vréme, za da nájdete, at kadéta i da je, – ad dórvo, ad kámenæ – žýto za séme.
Jódrine sí so atišlí začúdeni i zǿli so da pýtot i da razpýtavot kadé móža da só nájde žýta, alá je ní kutrí ní kaná ne mógal da mí káža.
Gulǽmyjen, žýjen je skryl bubájka mu, toj je bul naj začúden. Déne sas déne mu je kahóron rástal – ne je jal, ne je spal, izmóršavil só je i zøl je da abihóde katagá zamajén. Brajényne déne só bóržo pamínot, paminóla só je cælá haftá i faf naj sétnokne déne je atišlól da abíde bubájka mu pad zémalnicono i da só halallaštísot, óti mú só je fátila vǽra če néma da žyvé mlógo jéšte i čáren še gi izkóle katá pílce.

Stáryjen bubájko agá je vídel synáne inélkus móršavok i izsóhnatok, uplášal só je da só je ne razbalǽl ad parátika hastalýka i le inagáne go je papýtal:
– Bólan li si, sýne, kaná tí je?
– Ne som bólan – reklól je gulǽmyjen bubájku mu, – lǽjkim čáres búgün še nú izbíje katá pílce.
– Óti da vú izbíje, sýne, da si ne stóril nǽko kabaháte?
– Ní kakvá kabaháte som ne právil, bubá, alá só izkráti žýtata faf cǽla čarlýkase i néma at kadé da só fáti séme. Zagubí só žýtata, pak akú néma hlǽba, néma da íma i insána! Čáret nú srǘka i nagadí nú – dalí pad dórvo, dalí pad kámenæ – da nájdeme séme. Akú na nájdeme, še nú pagubí. Búgün só navóršava anná haftá i ní kutrí só je ní kaná ne izčúdil.
Stáryjen čulǽk je paglǽl synáne, zasmǽl só je i reklól mú je:
– Ta béjki tó je i at 'nazí strah, sýne? To inazí je naj kolájto rábata.
Kážyj čárüne da dadé émiræ vritsǽm da razravót mrávjeno gnǽzdy, itám še da nájdot žýto. Ad inózi žýto móža da só fáti nóvo séme.

Játse mú je pánnalo drágo synúne i le inagáne je atišlól faf čárckokne dvóra. Itám so búli i drúzine jódri, začúdeni i pó pánnati i at tóga.
Kázali so čárüne, če so ne mógali da nájdot žýto za séme i čáren je dal émiræ haskéremne da stóret kanána só je pakánil i da gi izbíjet.
– Čákyj, čárü, namój da sí gubíš préšnehte insána faf čarlýkase – predúmil je synón skrýtumune bubájku. – Ja znom kadé še nájdeme žýto za séme!
– Kadé? – papýtal je čáren ódragosti. – Kadé jé nájda žýtoto, kutrí tí káza?
– Faf mrávjeso gnǽzdy, čárü, faf mrávjeso gnǽzdy še da nájdeme žýto.
– Kážyj mí at kadé go znoš ty itazí – reklól je čáren, – kutrí tí go dáde itózek akýla? Ty si úmen čulǽk i na drúzišto jálnys ty mí kázavašo práve, kugáta pýtašo za pǽsačnoto vóžo i za slónceto, i isǽ pák jálnys ty znoš. Kážyj mí samýj li sí só séti íli tí go badín drug i tébe káza?
– Na smøm, čárü, na smøm da tí go kážom. Akú tí kážom, še mó pagubíš, še mi zapáliš kóštono.

Čáren só je prekalnál če néma da mú právi ní kakvó lóšo, šu da mú káža na právo.
– Kugáta astarǽ bubájko, čárü – reklól je gulǽmyjen, – móne mí só smilí da go prímažom, skryh go i hránešo go dur da isǽ. Toj mí káza i za vóžoto at pǽska, i za slónceto, i isǽ za žýtoso. Kólkoto i da na móžašo da só sétem kutró kak stánava, le ídešo pri tóga, toj só zasmǽšo i rečášo: "E, itazí je koláj rábata."
– At 'túzi nacýj – reklól je čáren – še da dam émiræ da gi na bíjet stárehne lǘdje i vrítsi mládise da gi slágot.

At 'tagáne so arnísali da gi bíjet stárehne lǘdje i astáveli gi so da sí mrøt samí – kutrómu kugána mu só navóršot denéne.
Sétne je čáren dal émiræ da razravót vrit mrávjeno gnezdá faf čarlýkane. Itám so našlíli mlógo žýto. Sas týje so padnavíli sémeno i zafátili so pák da arót i da søt nívyne, káksa sí go právet dur da isǽ. Agá néma hlǽba, néma i insána!


Αρχικός τίτλος: "Старите Хора"
Από το βιβλίο "ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ – 101 БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ"
Εκδοτικός οίκος: "Хермес", Пловдив 1999
ISBN: 954–459–684–4, σελ. 241 – 245
Απόδοση: Καρα - Χότζα Ριτβάν