Valkón i kúčeno

(Παραμύθια)

Žyvál je nó kugá adín afčár i cǽla déne je abigrával sas hajvánene. Káral gi je na naj húbavono pášo, naj studénono vódo i naj debélyne sénky da planǿt. Stádono mu je býlo ad naj húbavyne.
Jálnys adín kahór mú je byl – ne sí je imǽl húbavo kúče da mu bráni hajvánene, kugána so prez studényne zímny véčery zavývaly belǘk vólkove prez barčínyne. Kupóval je sǽ kakvý kúčeta, alá mú so – za eksilíkate – vrit izlízaly strahlívy. Kugána só so zanásely barčínyne ad gróznono vólče výjeņe nannó sas vetráne, to so glǿdaly da só svijót pri ógnene faf afčárckono kolíbo. Strah gi je býlo nusovéne da sí pakážot navón, ta ne valkovéne da fíret. Mlógo húbavy ófce i jágneta mu so nabíly ad vólčeno zóby.

Vaz pódzimo annók déne je afčáren pák atišól na pazárene da sí abijískava kúče. Abigrál je pazárene, razglǽl só je da vídi kakvý kúčeta só predávot i naj sétne sí je bendísal annó.
– Kakvó je isazí kúče? – papýtal je predaváčene.
– Vólkov ǧins – advórnal je toj. – Ad míčko go som kútil i učíl.
– Dalí še móža da mi bráni stádono ad valkovéne? – zaftóril je afčáren.
– Akrivós isakvózne kúče tí trǽbava! – zøl je da mú kázava i da go séšta zasílen predaváčen. – To samó móža da só prebóri sas cǽla belǘka vólkove.

Kúpil go je afčáren kúčeno i atkáral go je faf kašlóno. Za málko je zaletǽl pórvyjen snæg. Ne só je paminólo mlógo vréme i prez barčínyne so zavýly valkovéne. Annók véčera je vólek prerýpnal pletáne, frýpnal je faf kočeráne, grábnal je naj húbavono ófco i métnal jé na garbáne sí.
Nóvono kúče je háfnalo strášno i stísnalo só je paslét valkáne. Pribrálo sí só je pri sabáh, umaréno i sas korftívy ustá, légnalo je faf kočeráne na tóplo i ne só je šávnalo cǽla déne.
– Sígurno go je udávilo valkáte – reklól sí je afčáren memnǘn –Já, viš, cæl nusón mu je mánnaha korf. Gulǽma hárpa je imǽlo.

Nó kólko déne sétne só je paftórila ájnisi rábata, če i preftórila. Valkón je grábnaval afcóno, pak kúčeno go je klépnavalo izpóslet i vráštalo só je vaz sabáh.
Zǿlo je da mú stánava šüfpǽ afčárinune. Ne pagodéno mú só je zglǽlo, če kúčeno só stíšta paslét valkáne kugána ártyk toj vléze faf goróno.
– Já čákyj da go présledem ja – reklól je afčáren faf drúgokne déne
– kadé hódi prez cǽla denǽne mójes valkár.
I kugána je valkón narámil i drúgo ófco i kúčeno só je stísnalo paslét tóga, afčáren, bez da gubí níta dekakó, zafýrkal je i toj le paslét tǽhnyne dýrky. Našlól gi je le faf pórvokne dóla. Narýpily jé so afcóno valkón i kúčeno i móknaly jé so sas síčko sórce. Agá jé so skócaly i izǽly, dvéne póbratčota só so ablízaly nahlópany i izpǿnaly só so na záveta faf gábarjeno.
– Itýj li mi ty brániš süríjeno móne? – reklól je afčáren. – Ja tí štom kazá ja tébe!

Ad inózek déne nacýj sí je sǽko véčera toj čúval kašlóno sas tüféka faf rakýne.
Nó kólko véčery só je valkón véril kazá kašlóno, alá je ne mógal da sí ukradé ófco, óti je afčáren čúval jáko, amá so i drúgyne kúčeta i to abikolǽvaly kašlóno i ne so astávely níta píle da prekrilí. Pačákal je da adglanné húbbe valkón, atkáral je nóvono vólče kúče faf daláne, zavǿzal go je sas jáko fórtamo za annó debélo búkovo dóno i atišlól sí je.
Prez večeráne je atišlól i valkón i bez da mú só čúdi mlógo mlógo, natísnal je i skócal je tógavono sí póbratče – kúčeno.


Αρχικός τίτλος: "Вълкът и кучето"
Από το βιβλίο "ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ – 101 БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ"
Εκδοτικός οίκος: "Хермес", Пловдив 1999
ISBN: 954–459–684–4, σελ. 24 – 25
Απόδοση: Καρα - Χότζα Ριτβάν