Düņójse krájet (svóršnicata)

(Παραμύθια)

Hýtar Pétar je imǽl annók avéna (avenčó) i játse sí go je mílaval.
Komšújemne je toj víkal:
– Isózek avéna go som abrékal za vámi. Stísnot li mi só ačíse, výje še só zberéte u dumá, še go izpečéte, še pakósnete i še kážate dva – tri húbava láfa za móne.

Alá Hýtar Pétrovine komšúje – tavérnaǧijen i sélckyjen čorbaǧí, so ískali annók saháte pó napréš da go izedót avénane. Atišlí so u pópane i papýtali go so kak da go nagadǿt hýtrokne, ta da mú apǿne nóžane avénune.
– Itózi rábato jé óstavæjte varhú móne! – reklól je pópon, nadénal je kalimáfkono (kapélono) i atišlól je u Hýtar Pétra.
– Kaná stánava dǽdo pópe? – papýtal je Hýtar Pétar.
– Lóšo, Pétre, lóšo! – vazdóhnal je pópon. – Dašlá je svóršnicata isózij düņój. Ne útre, zaútrešnik íde krájet. Astánava nú jálnys adín den žyvót.

Hýtar Pétar só je padrápal na tyláne i papýtal je:
– Ty at kadé só naučí za itózek lóša habére?
– Kitápevese go písavot. Ne li vǽravaš kitápevese?
– Dá, vǽravom gi – advórnal je Hýtar Pétar. – I kaná še právime 'sæ?
– Ní kaná – reklól je pópon. – Še só zberéme útre arkadášese na safró, za da prekárame húbbe naj sétnokse déne ad žyvótase. Ad námi je vínana i at tébe avenčóno. Býva li?
– Býva, dǽdo pópe, lǽjkim isázi rábata trǽbava da stáne na nǽko zavíto i patajéno mǽsto. Dø da go stórime šenlíkase addól faf livádyne, itám kadéna varví bistrána reká. I jéšte annó rábato: útre vrítsi trǽbava da nadéneme naj nóvyne drípy, za da só pašeníme jéšte pó húbbe.
– Dájma tó som smǽtal (imǽl) za úmna čulǽka! – pahválil je pópon Hýtar Pétra i tórnal sí je.

Faf drúgokne sabáha ráno čétriminana ejlenǧíje – izgýzdeni katagá še varvǿt na svádbo – so brúsnali faf livádyne da kraj rǽkono. Navalíli so nábarze ógne i naredíli so avenčóno. Stóplili só so durgá da go aderót i nabúčet na šíše. Pópon je reklól:
– Ty, Pétre, še astáneš itúzi i še vartíš šíšese varhú ógnese, durgá da só izpečé húbefce avenčóso, pak nýje sas arkadášese še só izkópeme faf rǽkoso, durgá sme ne sǽdali na safróno.

I agá só so razpremeníli pópon, tavérnaǧijen i sélckyjen čorbaǧí, naplǘskali só so faf hládnono vódo. Hýtar Pétar je naj napréš zavartǽl nabúčenono avenčó varhú ógnene, sétne je skupníl trimínemne drípyne i métnal gi je faf plamenǽne. Faf annók vakýta so dašlí akópanine i zaabijískavali sí so drípyne.
– Pétre – zǿli so da rǘkot, – kadé si zamétnal drípyte?
– Izgorǽh gi – advórnal je Hýtar Pétar, sánkiti je ne stánavalo ní kaná.
– A bæ ty lud li si? Útre kak še izlézeme góli vaz insána?
– Ne som lud – advórnal je Hýtar Pétar. – Alá só pačúdih óti: "Útre je krájet düņójse. Atkák néma da žyvót jéšte, za kaná mí so drípy arkadášemse? Amá i dǽdo pop čósto kázavašo na vázeņeno, če na isózi düņó so vrítsi dašlí góli i góli trǽbava da sí só pribírot".Αρχικός τίτλος: "Свършекът на света"
Από το βιβλίο "ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ – 101 БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ"
Εκδοτικός οίκος: "Хермес", Пловдив 1999
ISBN: 954–459–684–4, σελ. 427 – 428
Απόδοση: Καρα - Χότζα Ριτβάν