Čúdnono píle

(Παραμύθια)

Imǽlo je annó vréme annók avǯíjina. Toj je čósto hódil na áva faf blískono góro. Annóš je atišlól jéšte faf mrǽska i vídel je annók górma da svéti. Kugána je približýl da tóga, razbrál je, če toj gorí, zapálen sígurno ad nǽko gróma. Anná gulǽma zmijá so je víla i kupníla pa véjkyne i fučíla je, óti je plamenǿn skóra stígnaval i ta izgorí.
Tja je vídela avǯíjinane i sas insáncka glása mu so je primólila da je adbráni ad ógnene, agá mu so je ftásala če še go nagradí skópo.
Cülǽkune mu so je smilíla, atsékal je annó véjko i izprávil je da vórhane na górmane. Zmijána so je navíla na véjkono i toj je svalíl na zemǿno. Azám je tja éniden predúmila:
– Vídiš li go inózek čatálesta górma! Na tóga je gnǽzdoto annómu čúdnu píletu. Zǿmij mu jejcána, ídij faf kasabóno i prédadij gi. Še izkáraš mlógo parý.

Avǯíjinon je uslúšal zmijóno, zøl je jejcána ad gnǽznodo, annél gi je faf kasabóno i predál gi je annómu evréjinu skópo, amá skópo.
Toj mu je reklól da mu annesé jéšte jejcá ad čúdnono píle. Avǯíjinon je hódil nókačkere da čatálestokne górma, zímal je jejcána ad gnǽzdono i predával gi je evréjinune. Naj sétne mu je evréjinon reklól, če akú mu annesé i čúdnono píle, še mu dadé jus líry.

Avǯíjinon je fátil píleno, annél mu go je i zøl je líryne. Toj je ne znal, če na sǽko jéjce je písavalo, óti žýjen izedé mélešnikane čúdnune píletu, hérgün še da nahóde líry pad ózlanicono, žýjen mu izedé sarcéno, še da zno síčkono kanána stánava pa cǽlo dünjóso i zýjen mu izedé drebáne, še da stáne čar.

Evréjinon, avé je mógal da pajé, razbrál je síčkono i za to go je paískal píleno i platíl go je inélkus skópo. Isǽ go je dal izmetkǽrkojne da go zgótvi i zaréknal je da na dáva dečjómne da jedót, dur so na najedé toj.
Izmetkǽrkana je zgótvila slátko súpo sas píleno, alá so faf inazí vréme dašlý tríne déti sejbíjinune. To so paískaly da nakúset játono i tja je dála annómune mélešnikane, drúgumune drebáne i po drúgumune sarcéno. Srébarnana žaná so je ne sétila, če faf inézi tríne rábaty so je krýlo čúdono píletune. I ništé li je déteno, žóno je izǽlo sarcéno, rekló:
– Brátkove, hátte da bǽgame, zére še so bubájko u isǽ fkýsne i še nu zakóli.

I has, kugána so je naučíl kaná je stánalo, bugátyjen evréjin je stóril nijéte da kóli dečjána, za da si zǿme pílešteno mélešnika, drebáne i sarcéno, amá so to býly duléče inagáne at kóštono.
Bǽgaly so, bǽgaly, kópelčotana, fprǽly so faf annó astáveno kolíbo i reklý so da preležót faf týje. Sabáhlajin déteno, žóno je izǽlo mélešnikane, je našló pri glavóno annó kesǿ pólno líry. Vritsǽm je pánnalo drágo – atkák so imǽly parý, nemǽlo je da gladǿvot – i apǿnaly si so faf pótene.

Inýj so žyváli trimínana brátje nókolko godíny. Stánali so kópeløta i reklí so da so razdelǿt, sǽkutri da si íšte kysmétene. Inazí, žýjen je izǽl mélešnikane, astánal je faf annó kasabó, pak drúzine dvomína brátje so tórnali da abigrávot pa dünjóso.
Pórvyjen brat, sas parýne, žýne je nahódel her sabáh pad ózlanicono, si je kúpil za málko annó gulǽmo kóšto i zøl je da žyvé zengíncky.
Náblize pri tóga je byl čárckyjen dvor, kadéna je žyvál čáren sas tríne mu dóštere. Naj malkána je býla naj kamatnáta i zímala je pa annó líro na sahátene at sǽkutroga, žýjen je ískal da je paglǿda. Kópelon, atkák je imǽl mlógo parý, zafátil je da hódi hérgün faf dvórane i sedǽl je at sabáh da akšám pri princésono. I inýj so dvomínana stánali arkadáše, alá so je tja ne sprǽla da so čúdi at kadé je imǽl toj inélkus líry i ískala je da so naučí za inózi skrýto rábato. Annók véčera je mažýla da go apijé sas víno i kópelon so je pamávil, razkázal ji je síčkono za čúdnono si dárbo. Azám je čárckana dašterǽ našlá ajámane da mu zǿme čúdnokne mélešnika. Nókolko véčery po sétne go je pak apíla sas víno, toj so je zamajíl i pavórnal go je mélešnikane.
Tja go je grábnala i skrýla go je. Kugána si je müsefírinon atišlól, princésana go je ne izǽla mélešnikane, óti je býla gnuslíva, alá go je zabúčila sas karfíco na annó grǽdo.

Sabáhlajin so je kópelon razbudíl admajén, vídel je, če néma parý i sétil so je kak je býla rábatana. Razsardíl so je i čákal je kugá še prikára da si ji go vórne zabráto čárckojne dóšterøj. Ne je trǽbavalo da čáka mlógo vréme. Annók déne so je ražóždal faf goróno i na annó palǽno je vídel dve gulǽmy lazá, aptúreny uzrǽto grózdje.
Annóno je býlo čórno, drúgono – bǽlo. Reklól je da si atkóca i najál so je ad bǽlono grózdje. Kugána si je pódil, reklól si je: "Čákyj da nákusem i čórnoso!". Lápnal je i at čórnono i le inagáne je stánal magáre. Lápnal je pak ad bǽlono grózdje i stánal si je čülǽk. Azám si je kópelon reklól: "Isazí še káža kysmét! Isǽ je štom naredí ja čárckono dóšterø, ta da mo na zabaráve níkuga!"

Zøl je dve kóšnicy, napólnil je annóno bǽlo grózdje i drúgono čórno, atišlól je atpréš dvórane i zarǘkal je:
– Grózdje predávom, grózdje predávom!
Izlǽla je naj malkána čárcka dašterǽ i papýtala je:
– Húbavo li ti je grózdjeto?
– Če jálate go vídijte i nákusæjte go.
Izlǽly so tríne čárcky dóštere sas óniki izmetkǽrky da si kúpet grózdje.
Kópelon mi je dal da nakúset ad bǽlono, to go so bendísaly i kúpily so cǽlo kóšnicono.
– At čórnoso néma li da zímate?
Devójkyne so lápnaly pa annó zórno at čórnono grózdje i le inagáne so stánaly magarícy. Inagáne gi je géjki predaváčen fkáral faf čárckyne hagólove i faglavíl gi je. Čárckyne dóštere so býly po visóky i líčily so so ad drúgyne magáreta.
Kópelon so je pakáčil princésojne faf hadajóno, našlól je mélešnikane zabúčena na gredóno i pak go je izǽl. Sétne je izvél magáretana i atkáral gi je u tæh. Kúpil mi je trǽvo i áraby i prez denǽne je prekáraval sas to kámenje, čakýla, pors, žýto – kanána so je láhavalo.
Véčer, kugána so je vráštal faf kóštono, mi je dával ad bǽlono grózdje, to si so stánavaly pak insán i zafátal je gulǽm plǘskat. At pésnene i rǘkanjeno so insánon ókolo kóštono ne mógali da spøt i hódili so da so pláčet čárüne. Toj je prevódil čuváre da vídet kakvá je tja inázi rábata, alá je kópelon dal mómičotomne at čórnono grózdje i čuvárene so našlí magáreta da jedót trǽvo faf jásletana si. Paminóly so so inýj mlógo godíny.

Faf annó vréme so je čúlo, če faf komšúckokne čarlýka so gradí gulǽm saráj i kópelon je reklól da íde sas magárišteno kervána da kára kámenje, drevjé i kanána mu rečót. Agá je fpræl, tógavine brátje go so čákali itám. Ne li inazí, žýjen je izǽl sarcéno, je znal síčkono kanána je stánavalo pa dünjóso. I trimínana so so apklǘčili i zažyváli so nannó.
Nónakolko je bubájkon trímne princésom umrǽl i insánon je trǽbavalo da izberót nóva čáre. Izbírali go so isýj: zbírali so so vrítsi na annó gulǽmo palǽno i adín je pafórnel triš kerét annó altóneno jábalko.
Žóganek je udrívala jábalkana, toj je stánaval čar. I triš kerétno je jábalkana pádala na glavóno kópelune, žýjen je izǽl drebáne čúdnune píletu. I inýj so insánon izbráli tóga za čáre.
Drúgyjen brat, žýjen je izǽl mélešnikane, je dal ad bǽlono grózdje magáretomne i to si so pak stánaly devójky. Toj so je ažónil nah naj málkono čárcko dóšterø, pak brátjeno mu so zǿli tójnyne séstry. I zažyváli so vrítsi nannó i štastlívi so býli.


Αρχικός τίτλος: "Чудната птица"
Από το βιβλίο "ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ – 101 БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ"
Εκδοτικός οίκος: "Хермес", Пловдив 1999
ISBN: 954–459–684–4, σελ. 108 – 111
Απόδοση: Καρα - Χότζα Ριτβάν