Pǽtyjen syn i ne pǽtyjen bubájko

(Παραμύθια)

Faf annó sélo je imǽlo annók bubájka. Játse mú je búlo bálno, če je ne znal da pajé i da písava, pak je glǿdal če je imǽlo druzǽh, žíne so ználi. Imǽl sí je sýna i čákal go je da narasté, ta báre tóga da izučí.
Kugána je synón narástal, bubájko mu go je sas drágo zavél i atkáral na annó dáskalyje, da só naučí da pajé i da písava, i sas gulǽmo drágo je čákal da só vórne ad dáskalyjeno. Učíl só je, kanána só je učíl synón mu faf sélckokne mečíte, sétne je atišlól na drúgo mǽsto, kadéna je imǽlo pó húbavy dáskalyje, za da go naučót pó gulǽmy rábaty.

Agá só je izučíl itám, kanána so ználi dáskalyjene, atišlól sí je u tæh vaz bubájka mu i vaz májko mu. Tæm mí je pánnalo játse drágo, agá go so pasrǿšnali naučénok i preučénok, mýslili so i dúmili sí so, če ní kutrí drug néma ad tǽhnokne sýna pó pǽtok i pó úmnok – faf inózek zemána.
Húbbe, amá pǽtyjen syn je zøl da abrášta garbáne májci mu i bubájku mu i da gi glǿda katagá so býli nǽ kakví sélevlæne. Za ne ní kólčko nǽko mí só je smæl i víkal mí je:
– Eh, výje ní kaná na znóte, ja znom, ja som só učíl.
Ne mi je bendísaval níta jédeņeno, níta pjéņeno, níta sedéņeno, níta ležáņeno i za síčkono mí je nahódel mahanó.

Búgün isýj, útre inýj i naj sétne mú só je bubájku mu fčíkalo i patrǿsnalo vrit inazí.
Datǿžnalo mú je i dabalnǽlo mú je za kaná só je inélkus móčil i hárčil da go naučí da pajé i da písava. Bubájku mu i májci mu je býlo inélkus drágo za učéņeno mu, pak synón mi inýj da gi na slága, ta da mí víka, če ní kaná na znot, če so býli sélevlæne i jálnys toj je znal síčkono. "Stójnij, sýne – reklól je toj, – isǽ še tó vídem kólko ti je znáņeto!" Reklól je žanójne za planíno da amési píto. Tja je amésila pítono, izpékala jé i agá je dašló vréme za planíno, prinél jé na safróno.
Naredíli só so faf mutfákane i naj atpréš starána sejbíje. Durgá so ne zafátali da jedót ne pǽtyjen bubájko je reklól pǽtumune sýnu:
– Ty, sýne, na sǽ kutró kázavaš, če nýje sme ne pǽti i ní kaná na znóme, pak ty si pæt i síčkono go znoš. Ímaš háka, inýj je, nýje sme sélcki lǘdje, ne pǽti i ní kaná só na séštame i za to tó bubájko ti prevódi na mečíte i itélkus masráfa stóri za tébe, za da só izučíš báre ty i da si ne kákna toj. Ta agá si izučén i síčkono go znoš, pýtom tó da mí kážaš: at kadé i nah kadé je zavíta pítasa, kadé ji so krájevete?

Pǽtyjen syn je glǿdal, púlil só je, uruštísaval só je da só séti at kadé je zavíta pítana, alá je mógal da ji nájde krájene, ne je mógal da pazné at kadé je býla zavíta. Naj sétne je reklól bubájku mu:
– Na znom, bubá, na móžom da ji nájdom krájese.
Azám mú je bubájko mu reklól:
– Ty, sýne, annój pítoj na móžaš da nájdeš krájene, ta kaná só hváliš, če znoš síčkono, pak nýje sas májko ti ní kaná na znóme? Na drúziš da só na hváliš atpréš pó stára čulǽka, če znoš pó mlógo at tóga. – Pak žanójne je reklól:
– Jazýk, žóno, le kólkoto só móčehme i hárčehme i imǽhme umúta ad nášokse pǽtok sýna!


Αρχικός τίτλος: "Ученият син и неученият татко"
Από το βιβλίο "ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ – 101 БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ"
Εκδοτικός οίκος: "Хермес", Пловдив 1999
ISBN: 954–459–684–4, σελ. 381 – 382
Απόδοση: Καρα - Χότζα Ριτβάν