Mára Pepelívka

(Παραμύθια)

Adín čulǽk i anná žaná so imǽli annó dóšterø i zaváli jé so Mára. Bubájkon je hódil da aré pa nívyne, pak májkana i dašterǽna so sedǽly f kóštono i prǿly so kazá agníšteno. Faf annók vakýta je Mára reklála májci ji:
– Ma, íštom da ídom na sedénko sas drúgyne mómičota.
– Ídij, dóšterø – reklála je májka ji – jálnys durgá da só razvalí sedénkana, ty trǽbava da izpredéš on kodelá. Akú gi na izpredéš, ja še stánom kráva.
– Dá, ma, daj kodeláta.
Zǿla je Mára kodelána, atišlála je na sedénko i cǽla véčera je bórzala da gi izpredé, alá je ne mógala. Stánala je da sí varví sas sekís vretená i annó kódelo ne daprǿdeno. Fprǽla sí je u tæh i pačúkala je na vratána, alá agá da jí advórne májka ji, čúla je krávje glása.
– Múuu!
– Ótklüčij, ma! – zafátilo je da čúka mómičeno, alá je májka ji ne mógala da atklǘči, óti je stánala kráva.

Faf inózek vakýta só je vórnal bubájko ji ad pazárene, izpóknal je vratána i vlæl je uvótre. Bubájkon só je začúdil, agá je vídel krávono, alá só je ne sétil kaná je stánalo.
Nó kólko vréme sétne só je ažónil ikinǧí. Dašlála je máštehana faf kóštono i agá je vídela Máro ad mráka da mráka da abisléžda krávono i da jé glǿda, vazvrǽla je i reklála je čulǽkune:
– Máhnij jé isózi krávo! Na íštom jé faf kóštoso!
– Kadé da jé károm?
– Ódvedij jé faf goróno i óstavij jé da jé izedót valkovéne!
Pak atpréš Máro je máštehana izkupníla annók kupná kodelá, da gi predé. Mára je sǿnnala pri agníšteno i, avé sí je búla dájma pepelíva, prezaváli jé so Mára Pepelívka.

Márinyjen bubájko je advél krávono faf goróno, advǿzal jé i astávil jé faf naj spúšanono i mráčenono mǽsto. Vórnal só je i dal je fórtamono Mári, pak tja je skrýla faf dulápene, kadéna je májka ji daržála drípyne.
Faf annó vréme je zatúnkal tópan: vrítsi da ídot na svádbo f čárckokne dvóra, óti só je zažónil čárckyjen syn. Stánala je máštehana, premeníla só je, atišlála je na svádbono, pak Mára je astánala da pláče varhú dulápene, kadéna je skrýla fórtamono, óti je ne imǽla kaná da nadéne. Kákna je plákala, čúla je annók glása varhú týje:
– Namój plaká, dóšterø, alá ótvarij dulápete!
Mára só je razglǽla da vídi kutrí jí dúmi, alá je ne vídela ní kutróga. Atvórila je dulápene i zbórkala só je. Faf dulápene na fórtamovono mǽsto je našlála altónivy drípy, sas altóna šýty ameníje i prótove bájniky sas skópy kámene. Premeníla só je Pepelívkana, izgýzdila só je, nadénala je i altónenyne ameníje i atišlála je i tja na svádbono. Agá je vlǽla uvótre, gréjnala je kákta slónce. Čárckyjen syn je astávil godenícono sí, spræl je svádbono i fátil só je sas Máro da igró horó.

Igráli so durgá da só smračí i ólata je Máro glǿdal. Agá só je mórknalo, Mára je astávila horóno i izbǽgala sí je nah kóštono. Kákna je fýrkala prez küprǘjeno, adínyjen amení ji je pánnal faf rǽkono.
Mára sí je prehápala bórnyne i atišlála sí je. Snǿla je altónenyne drípy, nadénala sí je stáryne i sǿnnala je pri agníšteno.
Máštehana agá só je vórnala ad svádbono, zǿla je da jí razkázava:
– Da vídiš, Máro, kakvó čúdno mómiče vídehme búgün f čárevoto kóšto. Ad dóno da vórha faf altóna. Čárckyjet syn só fáti sas týje na horó i na púsna jé dur durgá da só smračí. Godenícoto sí astávi zaradí týje.
Faf drúgokne déne sabáhlajin je čárčeno atišlólo da pují kónene faf rǽkono. Kak só je láhalo, kónen je atišlól akrivós na inazí mǽsto, kadéna je pánnal Mári altónenyjen amení. Navél só je kónen da pijé, alá go je ameníjen ableštǽl faf ačíne i toj só je pavórnal nadzát.
Paglǽlo je čárčeno nadól, vídelo je ameníjene, navélo só je, izvádilo go je ad vadóno i le inagáne só je sétilo, če inazí amení je byl altónenune mómičotu. Vórnalo só je u tæh i kázalo je bubájku mu:
– Íštom da só óžanem nah mómičeto, žóto fčéra nósešo isózek altónena ameníje.
– Óžanij só – advórnal mú je čáren, – alá kak še go nájdeme?
– Še parǘkame faf kóštoso vrit mómičotasa ad stranóso i še mí premérime ameníjese, žókse nájdah faf rǽkono. Žómune só udísa na nagóno, to je altónenoto mómiče.

Zbrály só so vrit mómičotana. Méril go je ameníjene, méril go je, na ní číjje nógo só je ne udísal.
– Vrit mómičotata li dójdaho? – papýtal je čáren.
– Vrit, čárü, jálnys Mára Pepelívka je ne dašlála, óti néma kaná da nadéne – advórnali mú so tógavine.
– Dókaryjte jé i týje! – dal je émiræ čáren.
Atkárali jé so i Máro. Premérila je i tja ameníjene i udísal só je na tójnono nógo.
– Tja je! – izrǘkal so je ódragosti čárckyjen syn. – Nájdah je gǘǧelka naj sétne.
– Našlól si je, alá tja ní kugá néma da stáne tva žaná.
– Óti? – papýtalo je čárčeno.
– Óti je Mára Pepelívka. Na móža annó fukarósko mómiče da stáne naslédnica (mirazčíjka) na mókse tróna. Isazí mi je vasyjétet! – atsékal mú je stáryjen čar.

Ačíne só so Mári Pepelívkoj naviríly sólzy. Čárčeno jé pamílavalo na glavóno i reklólo je:
– Namój da tí je kahór, píle, ja néma da tó óstavem.
– Kaná mýsliš da práviš? – papýtal go je čáren.
– Še da nábijem ad dvórase. Astávem ti trónate.
– Amá výje še umréte ódglade! – izrǘkal só je čáren.
– Néma da umréme. Rakýse mi so zdrávy i Mára je i tja hubavá predáčka.
Fátil je Máro pad rakóno, nabíl je čárckyjen syn ad dvórane i dvomínana so sas Máro zafátili húbava nóva žyvóta.


Αρχικός τίτλος: "Мара Пепеляшка"
Από το βιβλίο "ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ – 101 БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ"
Εκδοτικός οίκος: "Хермес", Пловдив 1999
ISBN: 954–459–684–4, σελ. 117 – 119
Απόδοση: Καρα - Χότζα Ριτβάν