Kópelčeno, kúčenceno, kótenceno i žábinkana

(Παραμύθια)

Anná žaná si je imǽla annó kópelče sas húbavo sórce. Her sabáh, kugána je kópelčeno tórnavalo za nah mečítene, májka mu mu je dávala pa annók metelíčka i zaríčela go je:
– Zǿmij, májčin, izózek fránka, za da si kúpiš halčínko ad fyrýnane.
Annók déne, kákna je varvǽlo na pótene, kópelčeno je vídelo tri lóšy déti da čúkot sas véjko annó míčko kúčence.
– Ej – izrǘkalo so je kópelčeno – óti čúkate kúčenceto?
– Tébe ti je ne rábata. Vórvij si faf pótete íli še to atapanísame i tébe!
Kúčenceno je grózne cíkalo. Kópelčeno so je pak narǘkalo lóšomne détetom:
– Slúšyjte, akú mi dadéte kúčenceto, še vu dam annók fránka, da si kúpite halkó. Razý li ste?
Da – advórnalo je annó ad lóšyne déti –, daj fránkate.
Dálo mi je kópelčeno fránkane i pribrálo je kúčenceno. Faf inózek déne je ne jálo halkó. Agá so je vórnalo nah kóštono, májka mu je vídela kúčenceno, nagróčila so je, alá je níkana ne reklála synúne ji.

Faf drúgokne déne mu je tja pak dála annók metelíka i artósala go je nah mečítene. Pak je srǿšnalo lóšyne déti da móknot annó kótence. Zavǿzaly mu so na šýjeno annók tǿška kámenæ i pódily so da go mǽtot pústokne hajvánina faf rǽkono. Kótenceno je merúkalo katagá razplákano déte. Smilíl mu so je kópelčotune hajváninon i narǘkalo so je pak korávomne détetom:
– Stójnijte, na metájte go faf rǽkoto! Prédadijte mi go za annók fránka.
Daj fránkate! – reklólo je naj gulǽmono lóšo déte i padálo mu je kótenceno.
Kópelčeno je advǿzalo kótencune kámenæne ad šýjeno, pribrálo je hajvánkane faf tarbínkono, atišlólo je na mečítene i pak je gladǿvalo dur da akšám. Agá si je atišlólo u tæh, májka mu je vídela kótenceno, jéšte po so je nagróčila, alá je pak níkana ne reklála synúne ji.

Na üčünǯǘno déne je kóplečeno dálo fránkane za da adbráni ad parátikyne déti annó žábinko, žána je izlǽla ad glibókokne víra, bez da je uséti májka ji. Agá so je pribrálo u tæh akšámlajin i púsnalo je žábinkono na hasórane pri kúčenceno i kótenceno, májka mu je bubótnala:
– Za kaná mi gi nósiš hajvánese faf kóštoso? Kutrí še gi hráni? Na vídiš li kakvý fukarý sme!
– Namój so fkysnavá, ma – advórnalo je kópelčeno, – sǽko hajvánin si je sas kysmétete.
– Da gi uvedéš ad kóštoso, na íštom gi! – razrǘkala so je májka mu.
– Da, ma, še gi úvedom, alá še da nábijem i ja sas to vannóš.
– Vórvij kadéta íšteš! – izrǘkala mu so je fkýsnata májka mu i le paslét kópelčeno je zaklǘčila vratána.

Tórnalo je kópelčeno faf annók gulǽma póte i kúčenceno, kótenceno i žábinkana le paslét to. Varvǽly so, varvǽly so, nabližýly so annó gulǽmo kasabó. Sǿnnaly so da pačínnot i kópelčeno je tǿško vazdóhnalo.
– Kaná ti je, báte? – papýtala je žábinkana. – Óti vazdýšaš itýj tǿško?
– Kahór mi je, óti némame hlǽba. Kaná še právime?
– Še si izkárame hlǽba – advórnala mu je žábinkana.
– Kak še izkárame?
– Še ti kážom kak. Ja ímom húbava glása i še pójem, pak kúčenceso i kótenceso še igrót. Še šeníme dečjása i to še nu dávot pa nǽko fránka, za da si kupóvame hlǽba. Hátte da so premérime!
Stánaly so i tórnaly so. Vlǽly so f kasabóno i sprǽly so so faf mečítskokne heréme. Žábinkana je zafátila da pajé, pak kúčenceno i kótenceno so so zapadmǽtaly le húbbe, dečjána so so zbórkaly i napólnily so kópelčotune šápkono parý. Kópelčeno si je ne kázavalo sarcúne, če si so imǽly parý. Za to si je kúpilo annó halkó, za žábinkono annó cǽlo kibrítevo kutújko múhy, za kúčenceno annó parčó mǿso, za kótenceno annó rybínko. Najály so so húbbefce, izlǽly so izvón kasabóno i prespály so faf annók kupná trǽvo. Na ikinǯíno déne so atišlýly faf drúgo kasabó. I itám si so izkáraly hlǽba sas pésne i igránje. Atišlýly so jéšte po duléče, mlógo selá i kasabý so abišlý. I mlógo déne i godíny so so paminóly. Žábinkonje je glasón stánal jéšte po húbaf, kúčencune je tylón nadebelǽl, kótencune je apáškana narástla i kópelčotune pad nusáne je padníknal mustájk.

Faf annó vréme je žábinkana reklála:
– Báte, patrǿsna mi so da abihódem pa dünjóso i da pójem.
– I kaná íšteš? – papýtalo je kópelčeno.
– Íštom da si so vórnom faf glibókokne víra pri mámo. Zabalǽh so za týje.
– I ja so zabalǽh za májko – reklólo je kópelčeno. – Hátte da si ídeme nah dumá.
– Agá si mo atkáraš pri mámo – reklála je žábinkana, – še ji pánne játse drágo i še pasǿgne da to apkýči sas parý. Ty, bátko, parý na zimáj, am ji póištij srébarnono (gümǘšenono) kutújko, žóno daržý pad jezýkane.

Vórnali so so nášite drúmnici prez ájni póte, prez kadéna so paminóli na hódenjeno. Kugána so fprǽli na glibókokne víra, žábinkana so je razrǘkala:
– Májko, vráštom so, ízlezij da mo pasrǿšneš!
– Kadé so zagubí, májčino píle? – papýtala je tja žábinkono si i tja je izkázala síčkono májci ji.
– S kaná da ti plátem? – abórnala so je starána žába kópelčotune za da go berekettísa.
– Níkana drúgo na íštom, jálnys kutújkoto, žóto nósiš pad jezýkate – reklólolo je kópelčeno.
– Znoš ty kaná da íšteš – reklála je žábana. – Ne si fčérašnyj. Zǿmij je. Kugána ti pritrǽbava nǽko, ótvarij ji kapáčkate. Azám še vídiš kaná še stáne.

Astávilo je kópelčeno žábinkono vaz stárono žábo i apǿnalo si je za nah kóštono, kadéna je žyvála májka mu. Agá so je izprávilo na pragáne, májka mu so je zapátkala:
– Kólko si, sýne, narástal! Ímaš i mustájke. Ty si stánal kópel za žónenje.
– Da, ma, dójde vréme da so žónem. Kugáta si idǽšo nah ‘túzi, faf annó kasabó da nášoso sélo vídeh annó mómiče – nalívašo vódo na vrisǽne faf altóneno stómno. Nah týje íštom da so óžanem. Ídij da mi je paíšteš za žóno.
– Kak da ti je póištom, sýne? Ty znoš li kutró je inazí mómiče? Če tja je čárckata dašterǽ, májčin.
– I kaná je azám agá je čárckata dašterǽ? Nýje ne li sme insán?
– Insán sme, alá sme fukarý.
– Ídij je póištij ty ‘sæ i še vídime kaná še právime.
Stánala je májka mu i atišlála je f čárckokne dvóra. Stáryjen čar je zglæl ad dóno da vórha i trópnal je s nagóno:
– Za kaná si dašlála? – papýtal je na pahrǿsano. Žanána mu je kázala za kaná je atišlála.
– Ja še je dam dašterǿso za žóno – rǘknal je čáren – inózimu, žýjen vdígne dvóra po gulǽma i po húbava ad mókse. Inýj da mu kážaš tvómune sýnu. Aprígyj si ‘sæ.

Atišlála si je žanána u tæh i kázala je synúne ji kaná je ískal stáryjen čar.
Agá je izslúšalo májko mu kópeløno, dašlólo mu je na umáne za kutújkono, žóno mu be dála žábana. Izvádilo je ad ǯübǿno i atvórilo je kapáčkane – kólkoto adín nøht je bul za gulǽm. Le inagáne je ad kutújkono zøl da izlíza kadčók faf ténko ad pórvono i za málko so je jevíl adín def (velikán) kólkoto adín kavák za visók.
– Kaná íšteš da stórem za tébe, kumandárü? – abórnal so je i reklól je kópeløtune.
– Íštom da mi vdígneš dvóra po gulǽma i po húbava ad čárckokne.
– Stóren je – reklól mu je défen i bez da trúfi, vdígnal je dvóra ne vídevana, visóka da nebóno.
Agá go je vídel dvórane stáryjen čar, prehápal si je bórnyne, alá je ne mógal da stóri níkana i dal je dašterǿno kópeløtune za žóno.

Zažyváli so mládine faf dvórane i málko vréme po sétne je kópeløno reklólo žanójne:
– Še da ízlezom málko da vídem kaná stánava pa dünjóso, pak ty sédij faf kóštoso i čákyj mo durgá da so vórnom.
Izlǽlo je kópeløno na gulǽma póte i zaslédily go so i kúčenceno i kótenceno. Cǽla déne so varvǽli. Pri akšám so približýly annó kasabó. Kótenceno je zafátilo da merúka:
– Báte, je mi so je.
– U isǽ še nájdeme jédivo! – reklólo je kópeløno i bárnalo je faf ǯübǿno da izvádi kutújkono. – Kadé mi je kutújkata? – izrǘkalo so je uplášano.
– Ja som je zabarávil u dumá na palícono pad panícene. Hátte da so vórneme da zǿmeme magǿskono kutújko. Azám še varvíme kadéta še varvíme.
I vórnali so so nadzát. Alá kaná je stánalo s kutújkono? Žanána kákna je privdígala, našlála je kutújkono na palícono pad panícene. Tja je ne znála kakvá je búla inázi kutújka i farníla je prez pénǯeræne. Kutújkana je pánnala faf sredé sakákane i nókutri je óhnal uvórtre faf týje.
Inagáne so je láhalo da pamína prez ‘tam adín paljaǯíjin, čul je óhnavanjeno, navél so je, zøl je kutújkono i atvóril je kapáčkane ji.
Le inagáne so je jevíl pak défen (velikánon).
– Kaná íšteš da stórem za tébe, kumandárü? – abórnal so je défen i reklól je paljaǯíjinune.
– Íštom da zǿmeš isózek dvóra i da go preneséš nannó sas móne i žanóno, žána so naníče na pénǯeræne, faf naj pústokne óstrova faf denízene!
– Prenésen je! – reklól je défen i grábnal je dvórane i prenél go je.

Geč vakýt akšámlajin kópeløno, kúčenceno i kótenceno so fprǽly na mǽstono, kadéna je bul tǽhnyjen dvor, alá je itám ne imǽlo níkana. Kópeløno je sǿnnalo na annók kámenæ i zǿlo je da pláče ímbynǯe.
– Báte, óti pláčeš? – papýtalo go je kúčenceno.
– Za žanóto si pláčem, za dvórate pláčem. Eh, da mu so na nájdešo, óti da je néma ‘sæ kutújkoto mi!
– Namój plaká, báte, nýje še ti je daneséme – reklólo je kótenceno i sas kúčenceno so tórnaly za nah denízene. Agá so atišlý na kraj denízene, razglǽly so so húbbe i uvárdily so pústokne óstrova sas dvórane.

Pakáčilo so je azám kótenceno kúčencune na garbáne i preplýly so da óstrovane. Agá so vlǽly faf dvórane, kótenceno so je pakáčilo na tavánane i zafírilo je múškyne. Anná gulǽma stará mušká so je izprávila atpréš kótenceno i papýtala go je:
– Óti mi fíriš múškyte?
– Óti mi je fkýsnato na tvóso sejbíje.
– Kaná ti je právil?
– Zø bátevoto kutújko. Kadé je ‘sæ tváta sejbíje?
– Spi.
– Kutújkata kadé je?
– Tja je skrýta faf nusáne mu. Akú ti trǽbava kutújkana, ja še ti je dónesom, alá še mi so ftásaš napréš óti še astáviš na raháte múškyse.
– Ftásavom so! – reklólo je kótenceno.

Starána mušká je azám atišlála faf mutfákane, apipérivila si je apáškono sas červéna pipére i fmóknala so je faf hadajóno, kadéna je spal paljaǯíjen. Usúlanka so je presúrnala vaz jurgánane i vavrǽla je apáškono paljaǯíjinune faf nusáne. Ad červénokne pipére so je paljaǯíjen kíhnal huzlý i izfarníl je kutújkono ad nusáne.
Muškána je hápnala faf ustána i annéla je kótencune.
– Na ti kutújkoso – reklála je muškána, – ónnesij je bátü ti, da na pláče.
Kótenceno je reklólo:
– Berekǽtversyn! – Razmáhalo je hadilcána i izrýpnalo je na prústane, kadéna go je čákalo kúčenceno, i tórnaly so da si so vráštot.
Pak so je kótenceno pakáčilo kúčencune na garbáne i zǿly so da plýjet faf denízene. Pa sredé denízene je kúčenceno rekló kótencune:
– Daj kutújkoto móne, ja íštom da je nósem!
– Na stánava! – advórnalo je kótenceno.
– Óti?
– Óti je staráta mušká móne dáde.
Bre ne ja še je nósem, bre ne ty, dvéne drugárčeta so so skáraly. Zagarvúlily so so faf vadóno i kótenceno je izpustílo kutújkno. Zaplǽčkalo je sas hadilcána i rǘknalo je:
– Sprej so!
– Kaná je? – papýtalo je kúčenceno.
– Izpustíh kutújkoto faf denízese.
– Isǽ ti je zarýt pepelót.

Izplýly so dvéne drugárčeta na kraj denízene, klǿknaly so pri annók kámenæ i zaglǿdaly so denízene začúdeny.
Faf inózek saháte so je zajevíl adín rybárin. Razpǿnal je díhtino, métnal go je faf denízene i za málko go je izkáral na peskáne i áhnal je: faf díhtino so je fátila anná gulǽma rybá. Rybárinon je razprál rybóno, farníl je vótrešnyne rábaty na peskáne, métnal je rybóno faf čántono i atišlól si je.
Kótenceno je zǿlo da so ablízava.
– Jála báre da kósneme rýbovo játce.
Navély so so dvéne drugárčeta i zafátily so da jedót. Kúčenceno je ahlópalo palavínyne kormíny, alá so je zadávilo i zǿlo je da výje.
– Óhlelej, nókana mi so fkáči faf górloso!
– Ótvarij ustáta! – reklólo mu je kótenceno.
Kúčenceno je zínnalo ustána, kótenceno je fkáralo nažýnkono faf górlono i... kaná víkate, óti je izvádilo? Izvádilo je magǿskoto kutújko.
Gulǽmana rybá, žóno je fátil rybáren, je búla pagólnala.

Játse mi je pánnalo drágo dvémne drugárčetom, agá si so našlý kutújkono, i stísnaly so so da je annesót kópeløtune. Našlýly go so da si sedí na kámenæne i da si pláče jéšte.
– Báte, stíga plaká, nósem ti kutújkoto! – izrǘkalo so je kótenceno i padálo mu je kutújkono.
Kópeløno si je asúkalo ačíne i atvórilo je kapáčkane na kutújkono.
Le inagáne so je jevíl défen.
– Kaná íšteš da stórem za tébe, kumandárü? – papýtal je défen.
– Íštom da mi daneséš dvórane, žanóno i kradíčene!
I – hop – dvóron si je pak atišlól na mǽsto. Kópeløno je vlǽlo uvótre i zafátilo je da traptí, razbudílo je kradíčene ad glibókokne sóna, zalepílo mu je annó plisníco i rǘknalo je:
– Na drúziš da na kradéš čúzdy dvórove, zére še réčem défüse da ti razmésti kókaljeto. Nabívyj ‘sæ at ‘túzi.
Paljaǯíjen si je grábnal šápkono i pabégnal je. Kópeløno sas žanóno so astánali faf dvórane, kótenceno na tavánane i kúčenceno na prústane.
Her akšám je žábinkana izlízala ad glibókokne víra i pǽla mi je pésne, durgá vrítsi da zaspǿt.


Αρχικός τίτλος: "Момчето, кученцето, котенцето и жабчето"
Από το βιβλίο "ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ – 101 БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ"
Εκδοτικός οίκος: "Хермес", Пловдив 1999
ISBN: 954–459–684–4, σελ. 165 – 171
Απόδοση: Καρα - Χότζα Ριτβάν

Σημείωση: Το συγκεκριμένο παραμύθι μοιάζει πάρα πολύ με μια ντόπια παραλλαγή (Bǽly smókvy i čórny smókvy) που έχουν καταγράψει μαθητές του Γυμνασίου Σμίνθης και δημοσιεύει η φιλόλογος Δ. Κατάκη στο βιβλίο της με τίτλο "Ο παππούς και η γιαγιά είπαν...".