Stárine lǘdje

(Παραμύθια)

Annó vréme je nókutri čar dal émiræ da so izbíjet vrit stárine lǘdje, óti so ne mógali da rábatet i da právet níkakvo fajdó. Stáryjen čar, mládumune bubájkon, mu je reklól da je na právi inózi lóšo rábato.
Mólil mu so je, zaplášaval go je, če še mu zǿme čarlýkane i še go atfíri, alá je mládyjen níkana ne ískal da čúva, atkák je bul čar i kanána je ískal právil je. Bubájko mu je patǿglil annók – dva méseca i reklól je če še sedí da glǿda kaná še právi synón mu. Amá mlad čorbaǯí agá jáhne húbava kóne, móža li badín da go spre. Ta i mládyjen čar, agá je reklól annóš da so izbíjet stárine lǘdje, inazí je búlo. I dal je émiræ: Akú badín astávi bubájka mu íli májko mu žýveh, še mu adréža glavóno, še mu atfíri dečjána i še mu zapáli kóštono.

Insánon so so izplášali, alá kaná so mógali da stóret – ískali ne ískali izbíli gi so vrit stárehne lǘdje. Jálnys adín čülǽk je ad gulǽmehne mílaval játse bubájka mu i ne so je kyjdísal da mu zǿme dušóno.
Izkopál je pad zémalnicono annó mǽsto i itám go je glǿdal na skrýto. Sǽko déne je slízal pri bubájka mu i kázaval mu je kaná stánava faf čarlýkane, i stáryjen mu je dával akýla da je naj préšnyjet méždu gulǽmehne i da sedí naj blíze da čárene.
Agá je izbíl vrit stárehne lǘdje, čáren je reklól da zberé mlógo haskére, da abikolí čarlýkane i da preglé vrit kóštyne da je ne astánal badín star čülǽk. Stáryjen čar je reklól mládumune da so preméri napréš i da vídi dalí še móža sas mládehne da čaróva, ta azám ta preváda haskére pa kóštene.

Čúdil so je, mládyjen čar, čúdil so je i izčúdil so je. Zbral je vrit jódrehne, žǽhne je vartǽl kazá tóga, i kázal mi je:
– Útre sabáhlajin, agá agré slónceno, še dójdete vríci itúzi i še mi kážate kak da ízpletom vóžo sas pǽska.
Agá go so čúli inazí jódrine, začúdili so so, zamýslili so so, pavéli so glavýne i atišlíli si so nah tæh. Čúdili so so kak móža da stáne inélkus belǽ rábata i at kutróga da paíštot akýla. Gulǽmyjen, žýjen je skrýl bubájka mu, ad čárckokne dvóra je práve atišlól pri tóga i reklól mu je:
– Amán, bubá, nášyjes čar še nu pagubí i námi!
– Óti da vu pagubí? – papýtal go je bubájko mu, výje ne li ste mládi lǘdje, jáki, najímate so i za rábato, i za hárpa, i za síčko?
– Še nu izbíje i námi! – reklól je synón. – Búgün nu zbra vritsǽh jódrehte i káza nu útre sabáhlajin da ídeme i da mu kážame kak so pleté vóžo sas pǽska. Pak nýje sme mládi i níkutri ad námi na zno. Še nu izkóle vritsǽh.
– Namój bra kahóra, sýne! – reklól mu je bubájko mu. – Inazí je ne nǽko kutrí zno kaná. Útre sabáhlajin še stáneš i še ídeš itám. Še rečéš čárüne da ti dakára annó árabo pǽska i še go nagadíš toj da ti go padaržý, durgá ty da go zafátiš vóžono.

Faf drúgokne déne sabáhlajinno so so zbráli vrítsi jódrine i čáren gi je papýtal kutrí zno da mu káža. Vrítsi so pavéli glavýne i patávali so so, agá sinón žývumune stáru je reklól:
– Čárü, réčij da dakárot itúzi annó árabo pǽska, ja še ti kážom kak so pleté vóžo at pǽska.
Čáren je le inagáne reklól da dakárot pǽska i durgá da so abórne, peskón je bul itám.
– Ty 'sæ, čárü, – reklól je gulǽmyjen, – zǿmij pódaržyj peskáse, ta ja da záfatem da plétom pǽsačnoso vóžo.
Čáren je vídel kólko úmno je búlo inazí i harísal mi je žyvótane jódremne. Alá préfti annók stára adéte akýlon so annómu čülǽku triš dejnettísava, ta za to nókolko déne sétne je čáren pak zbral jódrehne i reklól mi je:
– Útre sabáhlajin zǿme li da so sóvnava íštom vrítsi da ste itúzi i da mi kážate kadé naj napréš agíra slónceno.
Pak so navéli glavýne jódrine i tórnali si so začúdeni nah kóštene. Žývumune bubájku je sinǿn le inagáne slæl kadéna je bul skryt i reklól mu je:
– Maf je rábatasa, bubá, po gulǽm afát nu íde isǽ. Kaná ímame da vídevame, adín Alláh zno! Isǽ čáren íšte da mu kážame kadé naj napréš agíra slónceno.
– E, néma kaná da ti je kahór, sýne, inazí je koláj rábata – reklól je stáryjen. – Útre, agá ídete itám, ty mu kážyj čárüne da várdi nah zánikane i da glǿda barčínyne. Itám še naj napréš da vídite slónceno.

Faf drúgokne déne sabáhlajin so so zbráli vrítsi jódrine faf čárckokne dvóra. Atišlól je i čáren pri tæh i papýtal gi je. Vrítsi so fabíli glavýne faf zemǿno i patávali so so. Čáren je zøl da mi so kára, da mi rǘka i tíje so zgónkali:
– Slónceno agíra naj napréš na íznikane!
– Slónceno agíra naj napréš na zánikane – izrǘkal so je gulǽmyjen, žómune si je bubáko mu bul žyf. – Ja póglednij, čárü, nah zánikane i viš barčínyne.
Vrítsi so paglǽli nah zánikane faf barčínyne – slónceno so je jéšte ne nakázalo na nebóno, pak barčínyne gi je agrǽlo. Čáren so je sétil če inazí čülǽk mu je bul naj úmnyjet. Atišlól je i reklól je bubájku mu, stárumune čárü:
– Vídiš li, bubá, če i ad mládehse íma akyllý insána i če mi pamágot da čaróvom. Na isózi dünjó móža da so žyvé i prez stáreh lǘdje. At tæh jálnys zaráre íma, níkakvo fajdó.

Agá go je čul inazí stáryjen čar, gulǽmo bálno go je pritísnalo, pak mládyjen je astánal samýj da čaróva.
Paminóly so so mlógo godíny, sǽkutri je prekáraval kutrí kákna je mógal. Mládine so so izbejhútili, glǿdali so jálnys kanána stánava po koláj, sprǽli so da arót i da søt nívyne i arnísali so da vartǿt hajváne.
Málko vréme sétne so dašlý kuráčivy godíny, kanáta i da so sǽli ne je ráčilo da níkne i kanána je níknalo gredúška go je čúkala. Dašló je parátiko vréme. Insánon da mrøt ódglade. Kutrí kólkono žýto je imǽl, varíl je i jal je, pak za séme je ne astánalo níkana. Čáren so je uplášal – kaná še právi sas gládneh insána! Zbral je vrit jódryne glávy ad čarlýkane i kázal mi je:
– Ímate annó haftó vréme, za da nájdete, at kadéta i da je, – ad dórvo, ad kámena – žýto za séme.
Jódrine si so atišlí začúdeni i zǿli so da pýtot i da razpýtavot kadé móža da so nájde žýta, alá je níkutri níkana ne mógal da mi káža.
Gulǽmyjen, žýjen je skryl bubájka mu, toj je bul naj začúden. Déne sas déne mu je kahóron rástal – ne je jal, ne je spal, izmóršavil so je i zøl je da abihóde katagá zamajén. Brajényne déne so bóržo pamínot, paminóla so je cælá haftá i faf naj sétnokne déne je atišlól da abíde bubájka mu pad zémalnicono i da so halallaštísot, óti mu so je fátila vǽra če néma da žyvé mlógo jéšte i čáren še gi izkóle katá pílce.

Stáryjen bubájko agá je vídel synáne inélkus móršavok i izsóhnatok, uplášal so je da so je ne razbalǽl ad parátika hastalýka i le inagáne go je papýtal:
– Bólan li si, sýne, kaná ti je?
– Ne som bólan – reklól je gulǽmyjen bubájku mu, – lǽjkim čáres búgün še nu izbíje katá pílce.
– Óti da vu izbíje, sýne, da si ne stóril nǽko kabaháte?
– Níkakva kabaháte som ne právil, bubá, alá so izkráti žýtata faf cǽla čarlýkase i néma at kadé da so fáti séme. Zagubí so žýtata, pak akú néma hlǽba, néma da íma i insána! Čáret nu srǘka i nagadí nu – dalí pad dórvo, dalí pad kámenæ – da nájdeme séme. Akú na nájdeme, še nu pagubí. Búgün so navóršava anná haftá i níkutri so je níkana ne izčúdil.
Stáryjen čülǽk je paglǽl synáne, zasmǽl so je i reklól mu je:
– Ta béjki to je i at 'nazí strah, sýne? To inazí je naj kolájto rábata.
Kážyj čárüne da dadé émiræ vritsǽm da razravót mrávjeno gnǽzdy, itám še da nájdot žýto. Ad inózi žýto móža da so fáti nóvo séme.

Játse mu je pánnalo drágo synúne i le inagáne je atišlól faf čárckokne dvóra. Itám so búli i drúzine jódri, začúdeni i po pánnati i at tóga.
Kázali so čárüne, če so ne mógali da nájdot žýto za séme i čáren je dal émiræ haskéremne da stóret kanána so je pakánil i da gi izbíjet.
– Čákyj, čárü, namój da si gubíš préšnehte insána faf čarlýkase – predúmil je synón skrýtumune bubájku. – Ja znom kadé še nájdeme žýto za séme!
– Kadé? – papýtal je čáren ódragosti. – Kadé je nájde žýtoto, kutrí ti káza?
– Faf mrávjeso gnǽzdy, čárü, faf mrávjeso gnǽzdy še da nájdeme žýto.
– Kážyj mi at kadé go znoš ty itazí – reklól je čáren, – kutrí ti go dáde itózek akýla? Ty si úmen čülǽk i nadrúzišto jálnys ty mi kázavašo práve, kugáta pýtašo za pǽsačnoto vóžo i za slónceto, i isǽ pak jálnys ty znoš. Kážyj mi samýj li si so séti íli ti go badín druk i tébe káza?
– Na smøm, čárü, na smøm da ti go kážom. Akú ti kážom, še mo pagubíš, še mi zapáliš kóštono.

Čáren so je prekalnál če néma da mu právi níkakvo lóšo, šu da mu káža na právo.
– Kugáta astarǽ bubájko, čárü – reklól je gulǽmyjen, – móne mi so smilí da go prímažom, skryh go i hránešo go dur da isǽ. Toj mi káza i za vóžoto at pǽska, i za slónceto, i isǽ za žýtoso. Kólkoto i da na móžašo da so sétem kutró kak stánava, le ídešo pri tóga, toj so zasmǽšo i rečášo: "E, itazí je koláj rábata."
– At 'túzi nacýj – reklól je čáren – še da dam émiræ da gi na bíjet stárehne lǘdje i vrítsi mládise da gi slágot.

At 'tagáne so arnísali da gi bíjet stárehne lǘdje i astáveli gi so da si mrøt samí – kutrómu kugána mu so navóršot denéne.
Sétne je čáren dal émiræ da razravót vrit mrávjeno gnæzdá faf čarlýkane. Itám so našlíli mlógo žýto. Sas týje so padnavíli sémeno i zafátili so pak da arót i da søt nívyne, káksa si go právet dur da isǽ. Agá néma hlǽba, néma i insána!


Αρχικός τίτλος: "Старите Хора"
Από το βιβλίο "ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ – 101 БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ"
Εκδοτικός οίκος: "Хермес", Пловдив 1999
ISBN: 954–459–684–4, σελ. 241 – 245
Απόδοση: Καρα - Χότζα Ριτβάν