Valkón i kúčeno

(Παραμύθια)

Žyvál je nókuga adín afčár i cǽla déne je abigrával sas hajvánene. Káral gi je na naj húbavono pášo, naj studénono vódo i naj debélyne sénky da planǿt. Stádono mu je býlo ad naj húbavyne.
Jálnys adín kahór mu je byl – ne si je imǽl húbavo kúče da mu bráni hajvánene, kugána so prez studényne zímny véčery zavývaly belǘk vólkove prez barčínyne. Kupóval je sǽkakvy kúčeta, alá mu so – za eksilíkate – vrit izlízaly strahlívy. Kugána so so zanásely barčínyne ad gróznono vólče výjenje nannó sas vetráne, to so glǿdaly da so svijót pri ógnene faf afčárckono kolíbo. Strah gi je býlo nusovéne da si pakážot navón, ta ne valkovéne da fíret. Mlógo húbavy óvce i jágneta mu so nabíly ad vólčeno zóby.

Vaz pódzimo annók déne je afčáren pak atišól na pazárene da si abijískava kúče. Abigrál je pazárene, razglǽl so je da vídi kakvý kúčeta so predávot i naj sétne si je bendísal annó.
– Kakvó je isazí kúče? – papýtal je predaváčene.
– Vólkof ǯins – advórnal je toj. – Ad míčko go som kútil i učíl.
– Dalí še móža da mi bráni stádono ad valkovéne? – zaftóril je afčáren.
– Akrivós isakvózne kúče ti trǽbava! – zøl je da mu kázava i da go séšta zasílen predaváčen. – To samó móža da so prebóri sas cǽla belǘka vólkove.

Kúpil go je afčáren kúčeno i atkáral go je faf kašlóno. Za málko je zaletǽl pórvyjen snæk. Ne so je paminólo mlógo vréme i prez barčínyne so zavýly valkovéne. Annók véčera je vólek prerýpnal pletáne, frýpnal je faf kočeráne, grábnal je naj húbavono ófco i métnal je na garbáne si.
Nóvono kúče je háfnalo strášno i stísnalo so je paslét valkáne. Pribrálo si so je pri sabáh, umaréno i sas korftívy ustá, légnalo je faf kočeráne na tóplo i ne so je šávnalo cǽla déne.
– Sígurno go je udávilo valkáte – reklól si je afčáren memnǘn –Ja, viš, cæl nusón mu je mánnaha korf. Gulǽma hárpa je imǽlo.

Nókolko déne sétne so je paftórila ájnisi rábata, če i preftórila. Valkón je grábnaval afcóno, pak kúčeno go je klépnavalo izpóslet i vráštalo so je vaz sabáh.
Zǿlo je da mu stánava šüfpǽ afčárinune. Ne pagodéno mu so je zglǽlo, če kúčeno so stíšta paslét valkáne kugána ártyk toj vléze faf goróno.
– Ja čákyj da go présledem ja – reklól je afčáren faf drúgokne déne
– kadé hódi prez cǽla denǽne mójes valkár.
I kugána je valkón narámil i drúgo ófco i kúčeno so je stísnalo paslét tóga, afčáren, bez da gubí níta dekakó, zafýrkal je i toj le paslét tǽhnyne dýrky. Našlól gi je le faf pórvokne dóla. Narýpily je so afcóno valkón i kúčeno i móknaly je so sas síčko sórce. Agá je so skócaly i izǽly, dvéne póbratčota so so ablízaly nahlópany i izpǿnaly so so na záveta faf gábarjeno.
– Itýj li mi ty brániš süríjeno móne? – reklól je afčáren. – Ja ti štom kazá ja tébe!

Ad inózek déne nacýj si je sǽko véčera toj čúval kašlóno sas tüféka faf rakýne.
Nókolko véčery so je valkón véril kazá kašlóno, alá je ne mógal da si ukradé ófco, óti je afčáren čúval jáko, amá so i drúgyne kúčeta i to abikolǽvaly kašlóno i ne so astávely níta píle da prekrilí. Pačákal je da adglanné húbbe valkón, atkáral je nóvono vólče kúče faf daláne, zavǿzal go je sas jáko fórtamo za annó debélo búkovo dóno i atišlól si je.
Prez večeráne je atišlól i valkón i bez da mu so čúdi mlógo mlógo, natísnal je i skócal je tógavono si póbratče – kúčeno.


Αρχικός τίτλος: "Вълкът и кучето"
Από το βιβλίο "ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ – 101 БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ"
Εκδοτικός οίκος: "Хермес", Пловдив 1999
ISBN: 954–459–684–4, σελ. 24 – 25
Απόδοση: Καρα - Χότζα Ριτβάν